Version: 3.4.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.4.2 Tid: 20230420-0918

Svensk-engelsk ordlista

Hur söker jag i ordlistan?

Var kan jag leta om jag inte hittar ordet här?

Djur och veterinär

Svensk term

Engelsk term

afrikansk hästpest

African horse sickness

afrikansk svinpest

African swine fever

agens (smittämne)

agent

agglutinationstest

serum agglutination test

allmogeras

peasant breed

amko

foster cow

am- och dikor

suckler cows

anläggning

holding, establishment

antikropp

antibody

antikroppsnivå

antibody titre

arbetshäst

draught-horse

art

species

Aujeszskys sjukdom, AD

Aujeszsky's disease

avelsmaterial

breeding material

avelsmål

breeding objective

avelssvin

breeding pigs

avliva

put down, destroy

avmaskningsmedel

anthelmintics

bedövning

stunning

bergand

scaup

berguv

eagle owl

beskällarsjuka

dourine

besättning

herd

beteendeförändring

change in behaviour

bifångst

by-catch

blodprovstest

blood test

blåtunga

bluetounge

blåsmask

hydatid cyst

bohuskulla

Bohus Poll [-ed cattle]

boskap

livestock, cattle

boskapspest

rinderpest, cattle plague

bottentrål

demersal trawl

bottenull

underwool

bovin brucellos

bovine brucellosis

bovin spongiform encefalopati, BSE

bovine spongiform encephalopathy

bovin tuberkulos

bovine tuberculosis

brucellos hos får

ovine brucellosis

brucellos hos nötkreatur

bovine brucellosis

brucellos hos svin

porcine brucellosis

dala pälsfår

Dala Fur sheep

diko

suckler cow

djurenhet

livestock unit

djurhälsa

animal health

djurskydd

animal welfare

djurtäthet

livestock density

djurägarförsäkran

(Registered) Importer's Declaration

donatordjur

donor animal

dourine

dourine

dräktig

pregnant

dräktighet

pregnancy, gestation

enzootisk bovin leukos

enzootic bovine leucosis

epizooti

epizootic

faderras

sire breed

finullfår

Finewool (sheep)

fiske, riktat

targeted fisheries

fiske med garn

net fishing

fisketryck

fishing pressure

fjällko

Swedish Mountain [cattle]

fjällnära kor

Swedish Unique Mountain (cattle)

flå

flay, skin

framfall

prolapse, prolapsus

frett (jaktiller)

ferret

friskintyg

Veterinary Health Certificate

fågelinfluensa

bird flu, avian influenza, fowl plague

får-

ovine

fårkontrollen

sheep recording scheme

förädlad

improved

get-

caprine

getkontrollen

goat milk recording scheme

gobelängull

gobelin wool

gotlandsruss

Gotland pony

grundimmunisering

first vaccination

gråtrut

herring gull

gränskontrollstation

Border Inspection Post

gränsveterinär

border inspection veterinarian

gräsand

wild duck

gödseldränerande golv

slatted floor

Hendra-sjukdom

Hendra disease

hermelin

stoat, ermine

hjort

deer

hjortdjur

deer/cervidae

hovdjur (ej klövdjur)

soliped

husdjur

domestic animals, farm animals

husdjursraser (lantbruks-)

breeds in animal husbandry

hålla (djur)

keep

hägnat vilt

farmed game

hägndjur

farmed game

hälsoundersökning

medical examination

hängbuksvin

pot-bellied pig

hönspest

avian influenza, fowl plague

idisslare

ruminant

iller

polecat

infektiös anemi hos häst

equine infectious anaemia

kadaver (självdött)

fallen stock

kalv

calf

kalvningsbox

calving pen

kamel

camel

klassisk svinpest

classical swine fever, hog cholera

klonötare

abrasive strip

kläckbarhet

hatchability

kläckägg

hatching eggs

klövdjur

cloven-hoofed animal

komplementbindningstest

complement fixation test

kornfluga

warble fly

kräldjur

reptiles

kviga

heifer

kött med ben

boned meat

köttras

beef bread (nöt), meat breed (får)

lantras

native breed

legitimerad veterinär

licensed veterinarian

leptospiros

leptospirosis

levande vikt

live weight

ligghall

open shed

livsmedelssäkerhet

food safety

lokal ras

local breed

lösdrift

loose housing

maedi-visna

maedi-visna

mikrochip

microchip

mink

mink

mjältbrand

anthrax

mjölkko

dairy cow

mjölkgård

dairy farm

moderras

dam breed

mul- och klövsjuka

foot-and-mouth disease

myxomatos

myxomatosis

Newcastlesjuka

Newcastle disease

nordsvensk häst

North Swedish horse

nötkreatur

bovine animals, cattle

officiell veterinär

official veterinarian

omgångsuppfödning

all-in-all-out production

ornithos

ornithosis

papegojsjuka

psittacosis

paratuberkulos

paratuberculosis

peste des petits ruminants

plague of small ruminants

PRRS

porcine reproductive and respiratory syndrome, PRRS

produktionsplatsnummer

holding number

produktionsras

production breed

psittakos

psittacosis

pälsfår

Gotland (sheep)

pälskanin

fur rabbit

rabies

rabies

ras

breed

rennäringslagen

Reindeer Husbandry Act

roslagsfår

Roslag [sheep]

rots

glanders

rådjur

roe

rävens dvärgbandmask

echinococcosis

rödkulla

Swedish Red Poll [-ed cattle]

salmonella

salmonella

salskrake

smew

sammanställt vaccinationsintyg

Compiled Vaccination Certificate

sandbad

dust bath

scrapie

scrapie

skogsfår

Woodsheep

skyddsområde

zone of protection

slakt

slaughter

slaktsvin

pigs for fattening

slaktvikt

carcass weight

smittskydd

disease control

smittspridare

vector

smågris

piglet

spädgris

young piglet

storskrake

goosander

strutsfåglar

ratites

ströbädd

litter area

svabbprovtagning

swab test

svalgbroms

throat bot fly

svensk blå anka

Swedish Blue [duck]

svensk gul anka

Swedish Yellow [duck]

svensk Jersey

Swedish Jersey [cattle]

svensk lantkanin

Swedish native rabbit

svensk låglandsboskap (SLB)

Swedish Friesian [cattle]

svensk röd och vit boskap (SRB)

Swedish Red and White [cattle]

svensk varmblodig häst

Swedish warmblood

svinlamhet

Teschen disease

swine vesicular disease

swine vesicular disease

säkra livsmedel

food safety

teschensjuka

Teschen disease

tillstånd för registrerad importör

Licence for Registered Importer

tjur

bull

tjur, ung

young bull

tovning

feltmaking

TGE

transmissible gastroenteritis of pigs

trikinos

trichinellosis

tyngre köttras

heavy meat breed

täckhår

guard hair

uppfödning

breeding

uppstallning

housing

utegångsdjur

outwintering animals

utmärgling

cachexia

vaccinbete

vaccine distributed in baits

valpsjuka

canine distemper

vesikulär stomatit

vesicular stomatitis

vesikulär svinsjuka

swine vesicular disease

Veterinära ansvarsnämnden

Veterinary Disciplinary Board

vigg

tufted duck

vildfågel

feathered game

vilt (pälsdjur)

furred game

viltlevande vilt (ej hägnat)

wild game

ålderskategori

age bracket

övervakningsområde

surveillance zone

viltlevande vilt (ej hägnat)

wild game

ålderskategori

age bracket

övervakningsområde

surveillance zone

Slakt

Svensk term

Engelsk term

automatisk halsavskärningautomatic neck-cutters
avblodningbleeding
avlivningkilling
avståndsavlivninglong-range shooting
bakdelhindquarters
bedövningstunning
boxpen
bremstwitch
bultpistolcaptive bolt stunner
dekapiteringdecapitation
djurdrivaredrover
djurförsöksetisk nämndethics committee on animal experiments
djurtransportörhaulier
drivgångarraceways
drivningmovement
elavlivningelectrocution
elektrisk pådrivareelectrical prods/goads
enhandsvapenhandgun
fixeringrestraint
fotbyglarshackles
fria måttopen measurements
fållor och hägnfield lairages
försöksdjurresearch animals
halkfria golvnon-slip flooring
halsdislokationneck dislocation
halskotpelarenvertebral column
halspulsådrornacarotid arteries
hjärnstambrain stem
hjärnstamsstickpithing
hornbärandehorned
hornhinnereflexcorneal reflex
hornlösadehorned/polled
hålspetsammunitionhollow point ammunition
högmjölkandehigh yielding
indrivningsboxcradle loading pen
koldioxidschaktcarbon dioxide chamber
kulmaskbell gun
likströmdirect current
macerationIMD (instantaneous mechanical destruction)
motståndimpedance
muskelryckningarclonic cramps
mynningsenergimuzzle energy
narkosmedelanaesthetic drugs
odlad fiskfarmed fish
officiell veterinärofficial veterinarian
ogynnsamma väderförhållandenadverse weather conditions
reservutrustningback-up equipment
slakttrattslaughter funnel
sorteringspaddelsorting paddle
stallas upp (på slakteri)be kept in lairage
stelhettonic cramps
strömedellitter
strömstyrkacurrent
strövrenstray reindeer
transportkorgcradle
tvåhandsdrivskivatwo-handed pig board
uppbundnatethered
uppstallningsutrymmelairage area
vattenbadwater bath
vävnadsretandetissue-irritating
växelströmalternating current
Foder

Svensk term

Engelsk term

aflatoxinaflatoxin
akut toxicitetacute toxicity
aminosyraamino acid
analysgränsdetection level
animalisk proteinråvaraprotein feed material of animal origin
animaliskt avfallanimal waste
animaliska biprodukteranimal by-products
anläggning som tillverkar foderblandningarfeed mill
anrikaenrich
anrikningconcentration
arsenikarsenic
aspirationsanläggningaspiration works
avloppsvattenwaste water
avoparcinavoparcin
axfusarioserear fusarioses
babassukakababassu cake
bentonitbentonite
bentonitfilterbentonite filter
betainbetaine
betfiberbeet fibre
betmassabeet pulp
bindemedelbinder
biologiska kedjanfood chain
blankproverblanks
blylead
bovin spongiform encefalopatibovine spongiform encephalopathy
BSEBSE
bärsubstanscarrier
dagsgiva daily ration
dammprovdust sample
debensofuranerdibenzo furans
deponeringdeposition
destruktionsanläggningdestruction plant
detektionsgränsdetection limit
detektionsnivådetection level
dieldrindieldrin
dioxindioxin
direkttorkningdirect drying
egenkontrollself-monitoring
endosulfanendosulfan
enrofloxacinenrofloxacin
etoxikinethoxyquin
expellerexpeller
fettvävnadadipose tissue
fettåtervinningfat recovering
filtermedelfilter agent
fiskodlingfish farm
foderfeedingstuffs
foderblandningar compound feedingstuffs
foderfettfeed fat
foderfosfater feed phosphates
foderhygienfeed hygiene
foderinspektörfeed inspector
foderkomponenterfeed components
foderomvandlingsförmågafeed utilization
foderrådfeed council
foderråvaror feed materials
foderspannmålfeed grain
foderstat rations
fodertillsatserfeed additives
fosfatphosphate
fosforhaltphosphorus content
främmande ämnenundesirable substances
färdigfoder finished feed
genetiskt modifierade organismergenetically modified organisms
GMO GMO
godkännandenummerapproval number
grovfoder roughage
gränsvärdemaximum (permitted) level
grönfoderforage
grönmjölgreen meal
helfoder complete feedingstuffs
helkonservhermetically sealed container
hydrauloljahydraulic oil
hydroxylerahydroxylate
hygiengrupphygiene group
härdning (av fett)saturing
högdoshigh dosage
höglaktationsfoder complementary feedingstuffs used during peak lactation (lactation feedingstuffs)
högriskmaterialhigh risk material
kadaver (självdött)fallen stock
kadaverförbudfallen stock ban
kadavermjöl meat and bone meal from fallen stock
kadmiumcadmium
kaolinlerakaolinitic clay
karotenoidercarotenoids
kemisk näringskontrollnutritive analytical control
kisellerasilica clay
klorföreningchlorinated compound
klortetracyklinchlorinetetracycline
koagulerings- och klumpförebyggande medelcoagulants and anti-caking agents
koccidiostatikacoccidiostats
kodnyckelcode key
kompletteringsfoder complementary feedingstuffs
kontrollplaninspection plan
kopparcopper
kraftfoder concentrate (vard.)
kvalitetssäkringskravstandards for quality assurance
kvicksilvermercury
kött- och benmjöl meat and bone meal
lasalocidlasalocid
lignosulfatlignosulphate
lindanlindane
livsmedelsgodkändfit for human consumption
livsmedelsråvarafood materials
lupinlupin
lysinlysine
lågriskmateriallow risk material
läkemedelmedical products
läkemedel i fodermedicinal products in feedingstuffs
fettlösligfat soluble
makrolidermacrolides
makromineralermacro minerals
matresterfood scrapes (till djur), leftovers (även till människor)
medicinskt verksammamedicinal
melasserad betsnitseldried and molassed sugarbeet pulp
metioninmethionine
metrifonatmetriphonate
mikroskopiundersökningmicroscopy analysis
miljö- och hälsoskyddsförvaltningenEnvironmental and Health Protection Unit
miljögiftenvironmental toxin
miljöprovenvironment sample
mineralfodermineral feedingstuffs
mjölkersättningmilk replacer
mjölkpulvermilk powder
monensinmonensin
mykotoxinmycotoxin
myrsyraformic acid
märkning labelling
mätbar nivådetectable level
mögelsvampmould
mögeltoxinmould toxin
narasinnarasin
nitratinblandningadded nitrate
nolltoleranszero tolerance
närbesläktade föreningarclosely related compounds
näringsinnehållnutritive content
oblandade foderråvaror straight feedingstuffs
ochratoxinochratoxin
odlad fiskfarmed fish
olaquindoxolaquindox
oxytetracyklinoxytetracycline
palmkärnapalm kernel
parasit- och avmaskningsmedelantiparasitics and deworming agents
PCBPCB
pentaklorfenolpentachlorophenol
polyklorerade dibensodioxinerpolychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)
produktionsdjuranimal for production
protozoerprotozoans
redbarhetsanalysreliability analysis
resistensresistance
restsubstanser residues
råfettcrude fat
råproteincrude protein
råvarorfeed materials, ingredients
rötslam(digested) sludge
sanitetsutsläppsanitary effluent
serotypningserotyping
skrapprovscrape sample
skummjölkskim milk, skimmed milk
skummjölkspulverskim milk powder, skimmed milk powder
slaktkropp carcass, carcase
slaktkycklingchicken for fattening
slaktutbyteslaughter ratio
slamsludge
smittämnecontagious agent
specificerat riskmaterialspecified risk material
spillvirkewaste wood
spårelementtrace elements
späda utdilute
spädningsförbudban on dilution
stabil mot nedbrytningpersistent
statsepizootologState Epizootiologist
stickprovrandom sample
Ständiga foderkommitténStanding Committee on Animal Nutrition
svinfoderpig rations/feed
svingödselpig manure
tillväxtbefrämjande tillsatser i fodergrowth promotors, growth promoting additives
toleransgränstolerance threshold
torrfoderdry feedingstuffs
torrsubstansdry matter
totalfodertotal feed ration
toxicitettoxicity
toxinbildningformation of toxins
treoninthreonine
trichotecenertrichothecenes
tryptofantryptophan
tuggbendog-chew
tungmetallheavy metal
tylantylan
tylosinfosfattylosin phosphate
undantagderogation
utspädningseffektdilution effect
WafolinWafolin
vattenaktivitetwater activity
vegetabiliskt foderfeedingstuffs of vegetable origin
vitbokWhite Paper
vomitoxinvomitoxin
våta varorwet feedingstuffs
värphönslaying hens
växttrådcrude fibre
xantofyllerxanthophylls
zearalenonzearalenone
zinkoxidzinc oxide
zinksulfatzinc sulphate
åkerbönabroad bean
Växt och miljö

Svensk term

Engelsk term

acetamipridAcetamiprid
AlvarbeteAlvar grazing
ammoniakförlusterammonia emissions
amylopektinamylopectin
angreppattack, infestation, infection
angreppsnivålevel of infestation
anlagtrait
arbetsmaskinnon-road mobile machinery
ArtDatabankenSwedish Threatened Species Unit
artnivåspecies level
aubergineaubergine, eggplant
avbrottsgrödabreak crop
avkastningyield
avkommaoffspring
avrinningdrainage
avskräckningsmedelrepellent
azoxystrobinAzoxystrobin
baljväxterleguminous plants
bandsprutningband application
bar jordbare soil
basparbase pair
bekämpningsmedel pesticides
belastning av närsalterload of nutrients
betesmarkpasture
betesuttaggrazing intensity
bidragsbelopppremium
biotillgängligtbio-available
bitertanolBitertanol
björnbärblackberry
bladfläckarvetewheat leaf spots
bladlusaphid
blomkålcauliflower
blomning av blågröna algercyanobacterial blooms
blåbärblueberry, whortleberry
bomullsmögelsclerotinia disease, sclerotinia sclerotiorum
bredspridningbroadcast spreading
bruka nerincorporate into the soil
brukningsmetodercropping system
brysselkålBrussels sprouts
brytning (av gröda)(first) tillage
bägarnattskattaSolanum physalifolium Rusby (green nightshade)
citrongräslemon grass
bönabean
citrongräslemon grass
citrusfruktcitrus fruit
cyprodinilCyprodinil
dadeldate
delmålinterim target
difenokonazolDifenoconazole
diflufenikanDiflufenican
dimetoatDimethoate
djupströgödseldeep litter manure
djupt tjälad markfrozen ground
dosnyckeldosage key
dräneringsvattendrainage water
dubbelbränsledual fuel
durrasorghum
durumvetedurum wheat
dvärgstinksotTilletia contraversa (dwarf bunt)
dämmängdammed-in meadow
effektivitetsutvärderingefficacy evaluation
efterbetepost-mowing grazing
efterkonverteringretrofit
ekologisk balansecological balance
ekologisk odlingorganic farming
ekonomisk styrningfinancial incentives and disincentives
enbärjuniper berry
energigardinthermal screen
ersättningsnivålevel of support
ettåriga grödorannual crops
evalueringevaluation
ex situ-bevarandeex situ conservation
fasta investeringarinvestment in real property
fastgödselsolid manure
fleråriga grödorpermanent crops
fluazinamFluazinam
flytgödselliquid manure
fodermajsfield maize
fodermarkforage land
fornlämningslokalancient monument site
forskning och utvecklingresearch and development
fosforbegränsade phosphorus limited
fragmentering av livsmiljöerhabitat fragmentation
fritflugafrit fly
fruktträdskräftaEuropean canker
främmande arteralien species,
non-indigenous speciesfennel
fytotoxicitetphytotoxicity
fäbod(seasonal) mountain holding
fäbodbetemountain pasture
fägatacattle path
fältgraderingfield assessment of pests
fänkålfennel
färskpotatisearly potatoes
förfruktpreceding crop
förhandsbedömningadvance evaluation
försurningacidification
försöktrial
försöksled, ledtreatment
förvildadferal
förädladimproved
gelégel
generella skötselvillkorgeneral management conditions
genetiskt modifierade växtergenetically modified plants
genomgenome
genuttryckgene expression
genöverföringgene transfer
giftfrinon-toxic
glyfosatglyphosate
glyfosattoleransglyphosate tolerance
groningsviladormancy
gropvallditched wall
gräsensilagegrass silage
gräslökchives
grässvålsward
grödacrop
grön markland with green cover in autumn and winter (green land)
gröngödslingthe use of green manure
grönkålkale
grönsaksodling på frilandfield vegetable crops
gårds- och bebyggelsemiljöfarmyard and farmhouse environment
gödselbehållareslurry pit, slurry store
hamlapoll
hamlat trädpollard
hampahemp
handelsgödsel(commercial) fertilizers
havrebladlusbirdcherry aphid
hektardoshectare dose
hirsmillet
humlehops
husdjursskötsellivestock husbandry
hålla marken bevuxenkeep a green cover
hässjapile on a hay rack
hävdmanagement, traditional use
höstsådda grödorwinter crops
in situ-bevarandein situ conservation
inblandningadmixture
ingefäraginger
inre vatteninner waters
invasiv förmågainvasive ability
inventeringinventorying
ioxynilioxynil
iprodionIprodione
isoleringsavståndisolation distance
jordflydart moth
jordpackning i alvensub-soil compaction
jordvallearthen wall
jordärtskockaJerusalem artichoke
kaktusfikonIndian fig, cactus fruit
kantarellchanterelle
karakteriseringcharacterization
kemisk sammansättningchemical composition
kemiska bekämpningsmedelchemical plant protection products
kletgödselsemi-liquid manure
klorogensyrachlorogenic acid
klyvningdigestion
kokosbastcoir
konkurrensförmågacompetitive ability
konstgödselfertilizers
konstruktion(gene) construct
konventionen om biologisk mångfaldConvention on Biological Diversity
kornbarley
kornets bladfläcksjukaDrechslera teres (net blotch)
kornets flygsotUstilago nuda (Barley Losse Smut)
korsbefruktningcross fertilization
korsningsbarsexually compatible
korsningsförädlingcross breeding
korspollineringcross pollination
kortliggande trädaannual fallow
krassegarden cress
kronärtskockaartichoke
krossgryngroats
krusbärgooseberry
kulturbärande landskapselementculturally significant landscape elements
kulturhistoriska värdencultural heritage values
kulturväxtcultivated plant
kväveutlakningnitrate leaching
kväveutsläppnitrogen emission
kålrabbiturnip kale
kålrotswede, rutabaga
känsliga områdenvulnerable zones
landsbygdsprogrammetRural Development Programme
lantsortlocal variety
lieslåtterscythe mowing
lin flax
lingoncowberry
linsänkepond for water-retting of flax
ljunghedheathland
luftkemiska mätningarair chemistry assessment
långliggande trädaperennial fallow
läplanteringplanted wind-break
lövskogdeciduous forest (hardwood forest)
lövtäktgathering of leaf fodder
majscorn
majsrotbaggecorn rootworm
manillahampaabaca
maniokmanioc, cassava, tapioca
mankozebMancozeb
markavvattningdrainage
markburen smitta soilborne infection
Markernas mångfaldBiodiversity in the Agricultural Landscape
markslagtypes of land
matarslangardrag hose
matpotatisware potatoes
mesosulfuronMesosulfuron
metazaklorMetazachlor
metribuzinMetribuzin
Miljö- och landsbygds-programmetAgro-Environmental and Rural Development Programme
miljöbelastningenvironmental load
miljöfarlig verksamhetenvironmentally hazardous activity
miljökonsekvensbeskrivningenvironmental impact assessment
miljökvalitetsmålEnvironmental Quality Objectives
miljöskyddslagenEnvironment Protection Act
minimajsbaby corn
mjölbananplantain
modersortparent variety
morotsflugacarrot fly, Psila rosae
morotsminerarecarrot mining fly, Napomyza carotae
mosaikbetesward/rocks mosaic grazing
mottagarorganismrecipient organism
mulladpeated
mulljordorganic soil (äv. humus soil)
mutationsförädlingmutation breeding
myllningsaggregatliquid manure injector
märgelgravarmarl pits
mätstationmonitoring station
nationellt programnational programme
nattskattablack nightshade, Solanum nigrum L.
näringsläckagenutrient leaching, (ibland nutrient runoff)
naturbetesmarksemi-natural pastures
Nordiska genbankenNordic Gene Bank
nypotatisearly potatoes
näringsläckagenutrient leaching, (ibland nutrient runoff)
närsalternutrient salt, nutrients
obevuxen markbare soil
odling på frilandopen-air cultivation
odlingsgränscultivation limit
odlingslandskap, riktagricultural landscape, varied
odlingsröseclearance cairn
odlingssystemcultivation (cropping) system, (farm) management system
odlingssäsonggrowing season/period
odlingsteknikcultivation technique
oljelinlinseed
oljeväxteroilseeds
ollonbetesmarkacorn grazing land
omställningsstödetConversion of Arable Land scheme
ostronskivlingoyster mushroom
palsternackaparsnip
paprikasweet pepper
paranötBrazil nut
pendimetalinPendimethalin
pepparrothorse radish
physaliscape gooseberry
pirimikarbPirimicarb
plantskola, trädskolanursery
plasmidplasmid
pollenspridningpollen dispersal
pomeransbitter orange, sour orange
potatisbladmögelpotato late blight
potatisstritEuptetyx atropunctata
proklorazProchloraz
protiokonazolProthioconazole
punktbehandlingspot application
punktkällorpoint sources
purjolökleek
pyretroiderpyrethroids
päronpestfire blight
rabarberrhubarb
radmyllningdrilling of fertilizer
rapsrapeseed
rapsbaggepollen beetle, Meligethes aeneus
rasbreed
REKO-stödsustainable conventional agriculture
renar mellan åkerskiftenbanks between fields
renkavleblack-grass, Alopecurus myosuroides Huds.
ringröta, ljusring rot
ringröta, mörkbrown rot
riskanalysrisk analysis
riskbedömningrisk assessment
rotsellericeleriac
rotzonsutlakningroot zone leaching, rhizosphere leaching
rådgivareadvisor
rådgivningextension service
(advisory service)shallot
rågvetetriticale
rättikawhite radish
rödkålred cabbage
sandjordsandy soil
schalottenlökshallot
sekundär spridningsecondary distribution
silkesmasksilkworm
sisalhampasisal
självförsörjningself-sufficiency
självhushållsubsistence farming
skadegörarepest
skifteskantplot edge
skogsbeteforest pasture
skogsbrynedge of forest
skogsplanteringafforestation
skottskogcoppiced woodland
sköldfläcksjukaleaf blotch, Rhyncosporium secalis
skördharvest
skötselbrevfarmer affirmation
slåttervallley
slåtterängmown meadow
släpfotsramptrailing shoes
släpslangtrailing hose el. band spreading
småbiotopersmall-scale habitats
småvattenponds
snömögelbrown foot rot, Michrodochium nivale
sockerärtsugar pea
solitärträdsolitary tree
solrossunflower
sortvariety
spannmålcereals
spridarplattasplash plate
spånadslinflax
spårbarhettraceability
stallgödselmanure
stentippstone dump
stjälksellericelery
storhässjor i bruklarge racks still in use
storleksmarkörsize marker
struktur för överlevnadstructures for survival
strukturkalkningliming to improve soil structure
stråknäckareeyespot
stråsädesodlinggrain field
stubbskottsängcoppice meadow
stubbträdastubble
stupstockskriteriumcut-off criteria
stärkelsestarch
stärkelsepotatisstarch potatoes
stödområdesupport area
stödperiodaid period
stödpoängmanagement point
sugfällasuction trap
surkörsbärsour cherry
svampfungi
svartfläcksjukadark leaf spot, Alternaria brassicicola och Alternaria brassicae
Svartpricksjukaleaf spot, Septoria tritici
svenska miljöprogrammetSwedish Agri-environment Programme
svårbrukad åkerarable field with irregular shape
svämtäckefloating crust
synteshastighetsynthesis rate
syntesstegsynthesis step
syntesvägsynthesis pathway
tillrinningsområdecatchment area
tilläggsersättningadditional support
tiofanatmetylTiophanate-methyl
toleransgränstolerance limit
tranbärcranberry
trindsädgrain legumes, dry pulses
tritikonazolTriticonazole
träd- och buskbärande ängmeadow with trees and bushes
tröskelvärdethreshold
typgodkännandetype approval
undervegetationunderstorey
uppsplittringfragmentation
utbredningsmönsterdistribution pattern
utsläppsplatsrelease site
utsädeseed
utsädespotatisseed potatoes
vall grassland
vattenvårdwater management
vattenbrukaquaculture
vattenhanteringwater management
vattenkastanjwater chestnut
vattenmättad markwater-saturated ground
vattenvårdwater management
vegetationsperiodgrowing period
vegetativt förökadevegetatively propagated
vektorvector
veronikacommon field-speedwell, Veronica persica Poir.
växtskyddsmedelplant protection products
vetewheat
vetets bladfläcksjukayellow leaf spot, Dreschlera tritici-repentis
vingård, vinodlingvineyard
violfield pansy, Viola arvensis Murr.
växtnäringplant nutrients
växande grödagrowing crops
växtföljdcrop rotation
växtgenetiska resurserplant genetic resources
växthusodlinggreenhouse cultivation
växtnäringplant nutrients
växtnäringsförlusterplant nutrient losses
växtnäringsutnyttjandeplant nutrient utilization
växtnäringsämnenplant nutrients
växtodlingsplancrop production plan
växtplatshabitat
växtskadegörarepests
Växtskyddscentralplant protection centre
växtskyddsmedelplant protection products
växtsäsonggrowing season
åkerholmenon-arable outcrop
åkermarkarable land
åkerrenheadland
åkerytafield area
åtagandecommitment
ädellövskogbroad-leaved deciduous forest, selected valuable broad leaf forest
ägoslagtype of agricultural land
Ängs- och hagmarks-inventeringenthe Inventory of meadows and grazing land
ängsbrukmeadowland farming
ängshävdmanagement of meadows
äppleskorvapple scab
örtogräsdicot weeds
övergödningeutrophication
överloppsbyggnadtraditional building
översilningsängmeadow with seepage water
De svenska miljömålen

Svensk term

Engelsk term

miljömål, nationellanational environmental objectives
begränsad klimatpåverkanReduced Climate Impact
frisk luftClean Air
bara naturlig försurningNatural Acidification Only
giftfri miljöA Non-Toxic Environment
skyddande ozonskiktA Protective Ozone Layer
säker strålmiljöA Safe Radiation Environment
ingen övergödningZero Eutrophication
levande sjöar och vattendragFlourishing Lakes and Streams
grundvatten av god kvallitetGood-Quality Groundwater
hav i balans, levande kust och skärgårdA Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos
myllrande våtmarkerThriving Wetlands
levande skogarHealthy Forests
ett rikt odlingslandskapA Varied Agricultural Landscape
storslagen fjällmiljöA Magnificent Mountain Landscape
god bebyggd miljöA Good Built Environment
rikt växt- och djurlivA Rich Diversity of Plant and Animal Life
Miljöersättningarna 2000-2006

Svensk term

Engelsk term

Betesmarker och slåtterängarsemi-natural pastures and mown meadows
Natur- och kulturmiljöercultural heritage
Kulturmiljöer i renskötselområdetCultural heritage in the reindeer husbandry region,
Utrotningshotade husdjursraserLocal breeds
Miljövänlig vallodlingPermanent grassland
Ekologiska produktionsmetoderOrganic production
Minskat kväveläckageReduced nitrate leaching
Våtmarker och småvattenWetlands and ponds
Bruna bönorBrown beans
SockerbetorSugar beets
SkyddszonerRiparian strips
Landsbygdsprogrammet från 2007

Svensk term

Engelsk term

LandsbygdsprogrammetRural Development Programme
FöretagsstödEnterprise Support
StartstödSetting-up aid
InvesteringsstödInvestment support
Stöd för kompetensutvecklingSkills acquisition support
Stöd för köp av tjänsterSupport for purchase of services
ProjektstödProject Support
MiljöersättningarAgri-environmental payments
MiljöinvesteringarNon-productive investments
VallodlingCultivated grassland
MiljöskyddsåtgärderEnvironment protection measures
Minskat kväveläckageReduced nitrogen leaching
Ekologiska produktionsformerOrganic production
SkyddszonerRiparian strips
VåtmarkerWetlands
Betesmarker och slåtterängarPastures and meadows
Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapetCultural heritage
Hotade husdjursraserLocal breeds
Rasbevarande husdjursföreningarLocal breeds associations
Bruna bönor på ÖlandBrown beans
Handelspolitik

Svensk term

Engelsk term

allmänna preferenssystemet (GSP)Generalized System of Preferences (GSP)
avlänkatdecoupled
avskaffa (tull)dismantle
AVS-länderACP countries
basproduktbasic product
bearbetade jordbruksvarorprocessed agricultural products
blå boxenthe Blue Box
de minimis-stödde minimis support
direktstöddirect support
eget kapitalequity capital
grundläggande villkorbasic criteria
gröna boxenthe Green Box
gula boxenthe Amber Box
halvfabrikatsemi-product, semi-manufactures (pl)
handelshinderbarriers to trade
handelsstörandetrade distorting
HS-nummerHS code
industridel (av tull)industrial element
industritullindustrial tariff
införselortpoint of entry
ingångsprissystementry price system
inkomststödincome support
interna prisrabatterinternal price rebates
JordbruksavtaletAgreement on Agriculture
jordbruksdel (av tull)agricultural element
KN-nummerCN code
kvoträntaquota rent
livsmedelstrygghetfood security
luft i gränsskyddetwater in the tariffs
marginalinvesteringmarginal investment
marknadsbedömningmarket assessment
mellanproduktintermediate product
noll-nollavtaldouble-zero agreement
prisutjämningprice compensation
produktionsdrivandeproduction stimulating
råmaterialraw materials
råvarudeklarationdeclaration of raw materials
rörlig avgiftvariable levy
rörlig införselavgiftvariable import levy
stödspecifika kriterierpolicy specific criteria
säkra livsmedelfood safety
tekniska handelshindertechnical barriers to trade
tidsbegränsadtemporary
tilläggsgarantieradditional guarantees
tilläggsprotokoll (till avtal)Additional Protocol
tilläggstulladditional duty
tredje landthird country
tryggad livsmedelsförsörjningfood security
tulltariff
tullagercustoms’ warehouse
tullkvottariff rate quota
tullsatstariff rate
tulltoppartariff peaks
ULT OCT
ursprungsreglerrules of origin
utomeuropeiska länder och territorierOverseas Countries and Territories
utsläpp på marknadenrelease on the market
WTO-förenligWTO compatible
värdetullad valorem tariff
värdetullsekvivalentad valorem equivalent, AVE
åtgångstalextraction rate
Kontroll

Svensk term

Engelsk term

avvikelsedeviation
blocksäkerhetblock security
CDB-enhetenCDB Division
fjärranalysremote sensing
fältkontrollon-the-spot-check, field inspection
granskningsenhetenAccounts Control Division
geografiskt informationssystem (GIS)Geographic Information System (GIS)
GPSGPS, Global Positioning System
importbevisproof of arrival
kontrollantinspector
kontrollenhetenInspection and Control Division
kontrollmetodercontrol methods
kontrollsystemcontrol system
kontrollverksamhetcontrol activities
registerenhetenAgricultural Registers Division
riskanalysrisk analysis
skv-fil (semikolonseparerad fil)file in csv format (comma-deliminated file)
slutbetalningfinal payment
stickprovsample
tjänstefelmalpractice
tullagerplatsbonded warehouse
ursprungsintygcertificate of origin
urvalsample, selection
urvalsfraktionsampling rate
urvalsplansampling plan
verifikationsunderlagpayment list
växtkontrollenhetenPlant Inspection Division
återkravrecovery
Stöd och administration

Svensk term

Engelsk term

administrationadministration
anbudsförfarandecall for tender
annan lövskogother broad leaf forest
ansökanapplication
arealstödarea aid
avel (se husdjursavel)breeding
avräkningsettlement (of accounts)
avräkningsbeloppamount to be settled
avräkningsbelopp, oregleratunsettled amount
avsändningslandcountry of dispatch
avvikelseanomaly, deviation
basscenariobaseline
bearbetade produkterprocessed products
behörig myndighetcompetent authority
bekämpningsmedelsresterpesticide residues
belasta (en säkerhet)charge
berättigaentitle
beslutdecision
betalningsavipayment notice
bidragslicensrefund certificate (för icke-bilaga-1-produkter)
bidragslicens med förutfastställelse av bidragetrefund certificate with advance fixing of the refund rate
bidragsnivårefund rate
bidragsrätt premium right
biologisk mångfaldbiodiversity
blockblock
blocksäkerhetblock security
bolagsordningarticles of association
borgensmanguarantor
branschsäkerhetgroup security
clearingnummerbranch number
databasdata base
delgivningskvittonotice of receipt
delrapportsubreport
differentierat bidragdifferentiated refund
djurbidraglivestock aid
djurskyddanimal welfare
dröjsmålsräntapenalty interest
ekologisk produktionorganic farming
enhetsdokument (ED)single administrative document (SAD)
enkel säkerhetsingle security
ersättningsbeloppcompensatory amount
ersättningssäkerhetreplacement security
EUGFJEAGGF
eurokurseuro rate
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
export sjövägenexport by sea
exportbidragexport refund
exportbidragsvarorexport refund goods
exportdeklarationexport declaration
exportlicensexport licence (för bilaga 1-varor)
fakturadeklarationinvoice declaration
fjärranalysremote sensing
flygfotografiaerial photograph
foderarealforage area
fri omsättning, låta övergå tillrelease for free circulation
frisläppa en säkerhetrelease a security
fullmaktauthorization
fältkontrollon-the-spot-check, field inspection
föranmälanprior notification
förenklat programsimplified scheme
föreskrift (Jordbruksverkets)Swedish Regulation
föreskrivna verksamhetskravstatutory management requirements
förordning (EU:s)Regulation
förordning (regeringens)Ordinance
förutfastställelseadvance fixing
förverkaforfeit
förverkan av säkerhetforfeiture of a security
garantiguarantee
gemensam marknadsorganisationCommon Market Organisation (CMO)
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)Common Agricultural Policy (CAP)
geografiskt informationssystem (GIS)Geographic Information System (GIS)
GPSGPS, Global Positioning System
gränskontrollstationborder inspection post
gränsskyddborder protection
gårdsstödSingle Payment Scheme, single farm payment
handjur av nötmale bovine animal
handjursbidragspecial (beef) premium
handläggning (av en ansökan)processing
husdjursavelanimal/livestock breeding, zootechnics
hållandeperiodretention period
IAKSIACS
industri- och energigrödornon-food crops
inre marknadensingle market, the
integrerat administrations- och kontrollsystem Integrated Administrative Control System
investeringsstödinvestment aid
jordbruksmarkagricultural land
jordbrukspolitikagricultural policy
Jordbruksverkets författningssamlingCode of Regulations of the Swedish Board of Agriculture
kalvslaktsbidragearly marketing premium
kommittéCommittee
kommunmunicipality
kompensationsbidragcompensatory allowance
kompetensutvecklingtraining
kompletterande åtgärder accompanying measures
konfidentiellconfidential
kontrollinspection, check
kontrollantinspector
kretsloppssamhällesustainable society
kulturmiljö cultural heritage
Landsbygdsförordningenrural development regulation
landsbygdsprogrammetRural Development Programme
landskap (miljö)landscape
landskap (regionen)province
lantbrukets företagsregisterSwedish Farm Register
lastningsplatsplace of loading
LBU-förordningenrural development regulation
långsiktigt hållbart jordbruksustainable agriculture
läncounty
markanvändningland use
meddelandecommunication
medlemsstat (i EU)Member State
miljöbelastningenvironmental load
miljöeffekterenvironmental impact
mindre gynnade områdenless-favoured areas (LFA)
mjölkkobidragdairy cow premium
namnförtydligandename in block letters
nationellt kuvertnational envelope
obligatoriskcompulsory
odlingslandskapagricultural landscape, agrarian landscape
oljelinlinseed
omprövningreview
omräkningskursconversion rate
pant, lösa enredeem a pledge
pant, oinlöstunredeemed pledge
pantförskrivningpledge of money/an amount
produktionsplatsproduction location
projektstödstructural fund aid
projektstöd för utveckling av landsbygdenproject aid for rural development
referensarealreference area
referensperiodreference period
registrering av datadata entry
registreringsbeviscertificate of registration,registration certificate
regleringsbrevappropriation directions
rembursdocumentary credit
remisssubmission (of report) for comment
remissförfarandeconsultative procedure
renhägnreindeer fence
rennäringreindeer husbandry
renskötselområdetreindeer husbandry region
renvallreindeer pen
riskanalysrisk analysis
samisksami
sigillseal
skifte(agricultural) parcel
skogsbrynedge of forest
slaktbidragslaughter premium
slaktviktcarcase weight
slutbetalningfinal payment
slättbygdenthe flat country
stalljournalon-farm register
startstödsetting-up aid
Statens jordbruksverks författningssamlingCode of Regulations of the Swedish Board of Agriculture
statsepizootologstate epizootiologist
stickprovsample
stämpelstamp
stöd till livsmedelsförädlingfood processing aid
stödberättigadeligible
stödområdesupport area
stödordningaid scheme
stödrättpayment entitlement
svensk författningssamling (SFS)Swedish Code of Statutes
tillsynsmyndighetsupervisory / regulatory authority
träd- eller buskstråktree or shrubbery zone
trädafallow
tröskelvärdethreshold
tulldatasystemet (TDS)Customs Information System
tullencustoms
TullverketSwedish Customs
tvärvillkorcross compliance
undertecknaresignatory
uppbördcollection
ursprung ioriginating in
ursprungslandcountry of origin
urvalsample, selection
urvalsplansampling plan
utbetalningsställepaying agency
utfasningphase-out
utfärda en licensissue a licence
uttagen arealset-aside
verifikationsunderlagpayment list
vitbokwhite paper
WTO-åtagandenWTO commitments
vägt medelvärdeweighted mean, weighted average
värdehandlingdocument of value
växtnäringplant nutrients
växtskadegörare(plant) pest
yttrandestatement of opinion, opinion
åldersgruppage bracket
återbetalningreimbursement
återkravrecovery
ädellövskog broad-leaf forest
östutvidgningenEastern enlargement
Intervention

Svensk term

Engelsk term

analysföretaglaboratory
anbudsförfarandeinvitation to tender
anbudsinlämningsubmission of tender
anbudsinfordraninvitation to tender, call for tenders
ansökningsdag, sistaclosing date
antaga ett anbudaward a contract
delanbudsinfordranpartial invitation to tender
ersättareimburse
exporthamnport of export
interventionslagerintervention stocks
interventionsvaraintervention goods
kontrollexemplar T5control copy T5
kontrollföretagcontrol company
lagerhållarestorage keeper
lagerplatsplace of storage
meddelande om anbudsinfordrannotice of invitation to tender
offentlig lagringpublic storage
privat lagringprivate storage
referensprovreference sample
stående anbudsinfordranstanding invitation to tender
ställa säkerhetlodge a security
transportkostnadertransport cost
utlastningremoval from storage
uttagsorderremoval order
övergå till fri konsumtionrelease for consumption
Beredskap

Svensk term

Engelsk term

beredskapemergency planning
beredskapslagring av livsmedelfood emergency stocks
biologiska vapenbiological weapons
FörsvarsdepartementetMinistry of Defence
FörsvarsmaktenSwedish Armed Forces
grundberedskapbasic emergency system
kärnvapennuclear weapons
kemiska vapenchemical weapons
radioaktivt nerfallradioactive fall-out
risk- och sårbarhetsanalysrisk and vulnerability analysis
samhällsberedskapsecurity and preparedness of society
strålskyddradiation protection
tjänsteman i beredskapofficial on standby
totalförsvartotal defence
Produktionsområden i Sverige

Svensk term

Engelsk term

Götalands södra slättbygderPlain districts in southern Götaland
Götalands mellanbygderCentral districts in Götaland
Götalands norra slättbygderPlain districts in northern Götaland
Svealands slättbygderPlain districts in Svealand
Götalands skogsbygderForest districts in Götaland
Mellersta Sveriges skogsbygderForest districts in central Sweden
Nedre NorrlandLower parts of Norrland
Övre NorrlandUpper parts of Norrland
Myndigheter, organisationer och konventioner

Svensk term

Engelsk term

Apoteksbolaget

Pharmaceutical Agency

FAO-toppmötet om livsmedelssäkerhet i Rom (1996)

World Food Summit on Food Security. Kallas även Rome declaration on World Food Security

Företagarna

the Federation of Private Enterprises

Generaltullstyrelsen

Board of Customs

Glesbygdsverket

National Rural Development Agency

Grossistförbundet Svensk Handel

Federation of Swedish Commerce and Trade

Hela Sverige ska leva

The Village Action Movement

Hushållningssällskapen

The Rural Economy and Agricultural Societies

Internationella växtskyddskonventionen

International Plant Protection Convention (IPPC)

Kemikalieinspektionen

Swedish Chemicals Agency

Kommerskollegium

National Board of Trade

Konsumentberedningen

Consumer Committee on Food Policy

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Federation of Swedish Farmers

Livsmedelsföretagen

Federation of Swedish Food Industries

Läkemedelsverket

Medical Products Agency

länsstyrelse

County Administrative Board

Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket)

Swedish National Board for Industrial and Technical Development

Riksrevisionsverket

Swedish National Audit Office

Riksåklagaren (myndigheten)

Office of the Prosecutor-General

Riokonferensen

United Nations Conference on Environment and Development

Sammanslutning av europeiska destruktionsanstalter (ung.)

European Renders Association (EURA)

Skogsstyrelsen

Swedish Forest Agency

Statens jordbruksverk

Swedish Board of Agriculture

Statens livsmedelsverk

National Food Agency

Statens naturvårdsverk

National Environmental Protection Agency

Statens veterinärmedicinska anstalt

National Veterinary Institute

Svenska Lantarbetareförbundet

The Swedish Agricultural Union

Svenska Livsmedels-arbetareförbundet

Swedish Food Workers Union

Sveriges kommuner och landsting

Swedish Association of Local Authorities and Regions

Sveriges Konsumentråd

The Swedish Consumers Association

Sveriges Lantbruksuniversitet

Swedish University of Agricultural Sciences

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Permanent Representation of Sweden to the European Union

Tullverket

Swedish Customs

Växtskyddscentral

Plant Protection Centre

Jordbruksverkets organisation

Svensk term

Engelsk term

generaldirektör

Director General

överdirektör

Deputy Director General

planeringschef

Planning Director

controller

Controller

chefsekonom

Chief Economist

chefsveterinär

Chief Veterinary Officer (CVO)

arkitekturägare

Chief Architect

avdelningschef

Head of Department

enhetschef

Head of Division

handläggare

Administrative Officer

assistent

Assistant

tjänstledig (tj.l.)

on leave (on leave)

tillförordnad (tf.)

acting (acting)

Statens jordbruksverk

Swedish Board of Agriculture

styrelse

Board

verksledning

Director- General´s Office

ledningskansliet

Management Secretariat

ledningsgrupp

Management Group

personalenheten

Personnel Division

internrevisionsenheten

Internal Audit Unit

rättssekretariatet

Legal Service Division

divisionen för främjande och förvaltning

Division for Promotion and Administrative Affairs

distriktsveterinärerna

District Veterinarians

divisionen för service och kontroll

Division for Service and Control

utbetalningsfunktionen

Paying Agency Function

kontrollsamordningsenheten