Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Vad innebär begreppet handlingsplikt i tvärvillkorssammanhang?

Handlingsplikt är ett begrepp som Jordbruksverket använder i såväl kontrollinstruktion för tvärvillkorskontroller som i vägledningarna för djurskyddskontroller. Begreppet syftar bland annat till att tolka vad som menas med "inspekteras av ägaren" i rådets direktiv 2008/119/EG lägsta djurskyddskrav för kalvar punkt 6 i bilagan. I begreppet "inspekteras av ägaren" ingår enligt Jordbruksverkets tolkning, djurhållarens så kallade handlingsplikt som följer av tillsynskravet. Tillsyn av djur anses därför vara uppfylld om djurhållaren åtgärdar de brister som upptäcks vid inspektionen av djuren och djurens närmiljö.

Om en djurhållare eller djurskötare observerar ett problem som är en tvärvillkorsbrist enligt aktuellt EU direktiv, men inte åtgärdar problemet så är inte tillsynen acceptabel. Krav på handlingsplikt följer också av rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur, punkten 2 i bilagan.

Exempel: Om man ser djur med fast gödselpansar på buk, sidor och lår så utgör det en säker indikation på att djurägaren under en längre tid brustit i sin tillsyn av djuren. Han har inte iakttagit den handlingsplikt som krävts för att i tid åtgärda en brist som förorsakar ett lidande för djuren.