Pressmeddelande 1997-10-29 från Jordbruksverket

Misstänkt Newcastlesjuka i en fjäderfäbesättning i östra Skåne

Starka misstankar föreligger om ett fall av Newcastlesjuka i en fjäderfäbesättning cirka en mil väster om Simrishamn i Skåne. Besättningen har både värphöns och slaktkycklingproduktion i mindre skala. Jordbruksverket har vidtagit åtgärder för att stoppa eventuell smittspridning. Newcastlesjuka är en virussjukdom som endast angriper fåglar och kan inte drabba människor.

Definitivt svar om det rör sig om Newcastlesjuka eller en mildare variant av virusinfektion kan ges först om cirka två veckor. För att motverka eventuell smittspridning har dock Jordbruksverket redan nu fattat beslut om avlivning av djuren och sanering av fastigheten. Utredning pågår för att söka klarlägga var en eventuell smitta kan ha kommit ifrån. De fjäderfäbesättningar som har haft kontakt med den aktuella besättningen undersöks och provtas. Även gårdar i närheten som har fjäderfä kommer att undersökas.

Newcastlesjuka är en virussjukdom som drabbar alla typer av fåglar men inte människor eller andra däggdjur. Fjäderfäkött sprider alltså inte någon smitta till människor.

Newcastlesjukan bekämpas med stöd av epizootilagen, vilket bland annat innebär att staten kan vidta stränga åtgärder för att bekämpa sjukdomen. Detta kan till exempel innebära beslut om avlivning av djur och förbud mot förflyttningar av fjäderfä inom vissa områden. Jordbruksverket bedömer det dock inte nödvändigt att i detta skede besluta om några restriktioner i transporter av fjäderfä eller liknande åtgärder. Dock vill Jordbruksverket uppmana alla som håller fjäderfä, särskilt i södra Sverige, att vara uppmärksamma på symtom som kan vara tecken på Newcastlesjuka. Alla ägare av fjäderfä är skyldiga att anmäla misstankar om Newcastlesjuka i sin besättning till veterinär.

Senast vi hade Newcastlesjuka i Sverige var 1995 när en mycket stor besättning i Skåne drabbades.

Med detta pressmeddelande bifogas en närmare beskrivning av Newcastlesjukan sammanställd av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Kontaktperson:

Leif Denneberg, chef djuravdelningen, Jordbruksverket, tel 036-15 58 10

Tina Klintevall, informationschef, Statens veterinärmedicinska anstalt, tel 018- 67 42 11

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-10-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten