Pressmeddelande 1997-05-23 från Jordbruksverket

Nya djurskyddsbestämmelser

för sällskapsdjur

Jordbruksverket har antagit nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av och handel med vissa sällskapsdjur. Bestämmelserna omfattar framförallt den typ av djur som säljs i zoobutiker såsom burfåglar, kanin, gnagare, tam-iller, reptiler, groddjur och fiskar. Föreskrifterna riktar sig i första hand till dem som sysslar med handel samt bedriver avelsverksamhet med sådana djur. För hund och katt finns sedan tidigare egna föreskrifter.

Bestämmelsernas syfte är att öka djurens möjlighet till naturligt beteende i enlighet med djurskyddslagen och Europarådets konvention för skydd av sällskapsdjur.

Enligt de nya reglerna ska ett förvaringsutrymme för sällskapsdjur vara minst så stort att det möjliggör rörelser och motion anpassat till djurets behov. Det ska också innehålla en inredning som aktiverar djuret och ger de viloplatser, gömställen, klättermöjligheter, grävmöjligheter och bad-, sim- och dykmöjligheter som djuret behöver. Om ett djur har särskilda krav på klimat, som temperatur eller luftfuktighet, ska detta tillgodoses. Djur som har behov av att vara tillsammans med andra djur ska hållas och skötas på ett sätt som tillgodoser dessa behov.

Jordbruksverkets nya bestämmelser innebär att det kommer att krävas utbildning för den som driver handel med sällskapsdjur, det vill säga ägaren eller den ansvarige föreståndaren för en zoobutik. Utbildningen kommer att arrangeras externt efter en utbildningsplan som Jordbruksverket godkänt. Ett av kunskapskraven på en zoohandlare är till exempel att korrekt kunna ange art på djur som säljs. Zoohandlaren ska också kunna avgöra vilka arter av djur som är lämpliga att saluföra som sällskapsdjur och hur dessa ska skötas.

Den som köper ett sällskapsdjur ska i samband med köpet få en skriftlig skötselanvisning (faktablad). Skötselanvisningen ska bland annat innehålla uppgifter om hur stort djuret kan bli, normal livslängd samt vilka utrymmen och vilken skötsel och föda det behöver för att må bra. Köparen har då lättare att välja ett djur som verkligen passar honom eller henne. Jordbruksverket anger vilka uppgifter faktabladen ska innehålla, men står inte för produktionen.

De nya föreskrifterna träder i huvudsak i kraft 1 januari 1998. Bestämmelserna om bland annat utbildning och faktablad som kräver längre förberedelsetid för genomförandet träder i kraft senare. För redan etablerad djurhållning tillämpas övergångstider.

Kontaktpersoner på Jordbruksverket:

Leif Denneberg, chef för djurhälsoenheten, tel 036-15 58 10

Irene Ahl, veterinärinspektör på djurhälsoenheten, tel 036-15 56 78

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-05-23.
Ansvarig för sidan är: informationsenheten