Pressmeddelande 1997-04-01 från Jordbruksverket

Miljöstödsöversynen klar

Inga genomgripande förändringar kan göras inom det nuvarande miljöprogrammet. Större förändringar behöver däremot övervägas i ett nytt femårsprogram med start år 2000.

- Det är viktigt med handlingsfrihet inför utarbetandet av nästa femårsprogram. Arbetet med ett sådant program bör påbörjas snarast eftersom det finns anledning att göra en genomgripande översyn av miljöstödsprogrammet, inte minst från administrativ synpunkt, säger Svante Englund, generaldirektör för Jordbruksverket.

Jordbruksverket har i samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet gjort en översyn av det svenska miljöprogrammet. I en rapport som läggs fram för regeringen konstateras att det inte är lämpligt att genomföra några genomgripande förändringar av miljöstöden eller införa nya stora miljöstöd under 1998 eller 1999. Orsakerna till detta är främst att anslutningen till de flesta stöden är god, administrativa svårigheter med stöd som löper parallellt och det faktum att budgetramen för miljöstöden utnyttjats i stort sett i sin helhet.

En del förändringar av befintliga stödformer föreslås dock, bl.a. följande:

Miljöstödet för natur- och kulturmiljöer är för närvarande stängt för nya ansökningar och därför finns inga förslag till förändringar av det befintliga stödet i rapporten.

Ett förslag till ett nytt miljöstöd för resurshushållande konventionellt jordbruk presenteras i rapporten. Stödet riktas främst till slätt- och mellanbygder i södra och mellersta Sverige och syftar till att minska riskerna med bekämpningsmedel och till att minska växtnäringsförlusterna från jordbruket. Det finns dock ännu inte något budgetutrymme till att införa ett sådant stöd under innevarande programperiod.

I rapporten föreslås att mer genomgripande förändringar av miljöstöden övervägs inför en ny programperiod med start år 2000. Framför allt bör antalet stödformer bli färre, t.ex. genom sammanslagning. En sådan förändring kan vara att samla miljöstöden för betesmarker i ett enda stöd.

Andra förändringar som bör övervägas inför ett nytt femårsprogram är:

Dessutom framförs i rapporten önskemål om att Sverige verkar för att EU accepterar kortare beslutsperioder än fem år för vissa miljöstödsåtaganden.

Kontaktpersoner Jordbruksverket:

Hans Andersson, chef stödavdelningen, tel 0526-201 88, 070-667 51 42

Oddvar Fiskesjö, handläggare miljöenheten, tel 036-15 55 19

Birgitta Ek, chef miljöstödsenheten, tel 036-15 58 19

Olof Johansson, handläggare miljöstödsenheten, tel 036-15 56 83

Evert Jonsson, chef växtodlingsenheten, tel 036-15 51 68 (miljöstöd för ekologisk odling)

Kontaktperson Riksantikvarieämbetet:

Per Magnus Nilsson, avdelningschef, tel 08-783 92 50

Kontaktperson Naturvårdsverket:

Jonas Ericsson, avdelningsdirektör, tel 08-698 13 80

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-04-01.
Ansvarig för sidan är: informationsenheten