Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-02-15

Förbrukningen av handelsgödsel minskar

Försäljningen av handelsgödsel till jordbruket under växtodlingsåret 1998/99 uppgick till 179 200 ton kväve, 17 800 ton fosfor och 37 300 ton kalium. I förhållande till före-gående år minskade försäljningen med 13 % för kväve, 18 % för fosfor och med 16 % för kalium. Även försäljningen av svavel registreras och den har under det senaste året uppgått till 20 700 ton, en minskning med 9 % jämfört med året innan.

Den stora förändringen av kväveförbrukningen mellan de två senaste växtodlingsåren har flera orsaker. På grund av besvärliga betingelser för höstsådd 1998 blev arealen höstsäd lägre än normalt 1999 och mycket lägre jämfört med 1998. Eftersom rekommenderad kvävegiva till höstsäd är betydligt högre än till vårsäd påverkar detta förbrukningen. Även EU:s ökade krav på uttagen areal, från 5 till 10 % av ersättningsberättigad areal, minskade behovet av kväve.

Hösten 1998 var liggsädesbildningen större än på länge. Detta kan ha bidragit till viss återhållsamhet i gödslingen våren 1999.

Nederbördsförhållandena under odlingssäsongen 1999 varierade över landet. I östra Sverige var det så torrt att många lantbrukare avstod från att gödsla vallen en andra gång och att even-tuellt komplettera med kväve i höstvetet. I västra Sverige var det så fuktigt att vissa kompletteringsgödslingar inte genomfördes till följd av dålig bärighet på åkrarna.

Ett delmål i det miljöpolitiska beslutet 1988 var att förbrukningen av kväve i handelsgödsel skulle minska med 20 % till år 2000 i förhållande till nivåerna i mitten av 80-talet. Statistiken visar att målnivån har nåtts. Det kan dock inte förutsättas att hela nedgången blir bestående.

Den minskade användningen av fosfor och kalium kan till stor del antas bero på minskad höstsådd 1998 och EU:s krav på ökad andel uttagen areal.

Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) har samordnat insamlingen av uppgifter om försäljningen av handelsgödsel. Jordbruksverket redovisar försäljningen av olika handels-gödselmedel på riksnivå, medan SCB redovisar försäljningen av olika näringsämnen regionalt.

Utförligare resultatredovisning lämnas av Jordbruksverket i "PM om beräkning av jordbrukets kostnader för handelsgödselmedel 1998/99" och av SCB i "Statistiska Meddelanden MI30 SM 0001". Dessa rapporter kan beställas från Jordbruksverket,
tel 036-15 51 75 respektive SCB, tel 019-17 68 00.

Kontaktpersoner:
Bertil Albertsson, Jordbruksverket, tel 0501-60 58 63
Gunilla Thorsell, Jordbruksverket, tel 036-15 59 49
Sven Strömberg, SCB, tel 08-5069 47 45


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 2000-02-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.