Pressmeddelande 1997-02-25 från Jordbruksverket

Risk för svinpestsmitta vid handel med Holland och Tyskland

I Holland och Tyskland sprids nu den mycket smittsamma virussjukdomen klassisk svinpest. Hittills har sammanlagt ett fyrtiotal utbrott rapporterats. Jordbruksverket avråder därför tills vidare från handel med djur från dessa länder, och uppmanar till försiktighet i samband med bl.a. transporter.

Klassisk svinpest är en mycket smittsam virussjukdom som snabbt sprids i och mellan svinbesättningar. Den virusstam som konstaterats i Holland är en mycket aggressiv typ, med hög dödlighet. Från stora delar av Holland samt flera delstater i Tyskland råder exportförbud för svin.

Klassisk svinpest-virus drabbar endast svin och är helt ofarligt för människor. Smittan sprids främst vid direktkontakt mellan grisar, men kan också spridas via matavfall, nedsmittade boxar, transportbilar, kläder etc. Handel med djur innebär därmed stor risk att viruset förs vidare till nya områden och besättningar.

Utfodring med smittat, okokt matavfall är den vanligaste vägen för smittans spridning till nya områden och länder. Klassisk svinpest-virus kan överleva under lång tid i fruset griskött och i saltade och ej värmebehandlade grisköttprodukter. I Sverige krävs att allt matavfall kokas före utfodring. Den som vill hämta matavfall för utfodring av grisar ska dessutom ha tillstånd för detta från Jordbruksverket.

Tills vidare avråder Jordbruksverket från handel med, eller förflyttning av, djur till och från Holland och Tyskland. Om förflyttning av djur ändå sker är det viktigt att noggrant rengöra och desinficera transportfordon och andra redskap efter användning och när fordonet kommer in i Sverige. Klassisk svinpest-virus är känsligt för praktiskt taget alla desinfektionsmedel. Transportfordon som kommer från Holland och Tyskland bör inte köras in på svenska svinbesättningar.

Kontaktpersoner:

Veterinärinspektör Mariann Sköld, Jordbruksverkets smittskyddsenhet, tel. 036-15 51 37

Statsepizootolog Anders Engvall, Statens veterinärmedicinska anstalt, tel. 018-67 41 46
© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 970225.
Ansvarig för sidan är: Informationsenheten