Pressmedelande 1997-04-14 från Jordbruksverket

PRESSMEDDELANDE FRÅN KOMICAP -

KOMMITTÉN FÖR REFORMERING AV EU:S JORDBRUKSPOLITIK

14 APRIL 1997 ï SIDAN 1/1

Alternativa utvecklingsvägar för EU:s jordbrukspolitik

Konsumenternas efterfrågan måste ställas i centrum, och producenterna ges rimliga förutsättningar att uppfylla dessa krav i konkurrens med andra producenter, inom och utanför EU. Två huvudalternativ till CAP (EU:s jordbrukspolitik) har tagits fram av en expertgrupp. De går ut på att antingen stärka konkurrenskraften eller begränsa produktionen. Dessa alternativ presenteras i en rapport till KomiCAP.

KomiCAP är en parlamentariskt sammansatt kommitté som tillsatts för att bereda de ställningstaganden Sverige måste göra för att framgångsrikt föra fram svenska intressen i fråga om EU:s jordbrukspolitik (CAP). Kommittén skall vara klar med sitt arbete den 30 juni 1997.

Den andra delrapporten från en av expertgrupperna till KomiCAP innehåller en diskussion runt mål och medel för EU:s jordbrukspolitik samt vilka faktorer som kan komma att påverka jordbrukspolitiken i framtiden. Rapporten innehåller två alternativ för utvecklingen av CAP. Effekterna av dessa alternativ analyseras för EU totalt men även för Sverige som enskilt land.

EU står i dag inför en rad förändringar:

För att möta dessa förändringar anser expertgruppen det nödvändigt att i en framtida jordbrukspolitik ställa konsumenternas efterfrågan i centrum. Producenterna bör ges rimliga förutsättningar att uppfylla konsumenternas krav i konkurrens med andra producenter, inom och utanför EU. Politiken bör i framtiden inriktas mot att korrigera för oönskade effekter som marknaden ger upphov till. Det kan vara lantbrukets effekter på landskapet samt kopplingen till miljön. Två huvudalternativ till förändring av CAP har tagits fram av gruppen: reform av CAP i syfte att stärka konkurrenskraften på en i princip avreglerad marknad och anpassning till de nya restriktioner som uppstår p.g.a. nya WTO-förhandlingar, Östeuropautvidgning m.m.

Rapporten heter ìAlternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensamma jordbrukspolitikì,

(SOU 1997:50).

Kontaktpersoner:

Harald Svensson, Jordbruksverket, tel. 036-15 51 13

Bengt Johnsson, Jordbruksverket, tel. 036-15 51 38

-SIDFOTEN BÖRJAR HÄR-->

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-04-14.
Ansvarig för sidan är: informationsenheten