Pressmeddelande 1997-05-13 från Jordbruksverket

Ökad risk för spridning av svinpestvirus

Nederländerna har nu registrerat över 160 utbrott av svinpest. Trots stora ansträngningar att stoppa spridningen ökar antalet utbrott.

Jordbruksverket avråder tills vidare starkt från handel med lantbruksdjur från Nederländerna och uppmanar till stor försiktighet vid handel med, eller förflyttning av, djur som haft kontakt med andra svinpestdrabbade områden. Om förflyttning ändå sker är det mycket viktigt att noga rengöra och desinficera transportfordon och redskap. Detta ska ske så fort som möjligt efter det att fordonet kommit in i Sverige.

I Nederländerna har svinpesten spridits från området Nijmegen, där den började, till Weert och Breda. Men misstänkta fall finns även i andra delar av landet. Två seminstationer har också drabbats av svinpesten och från dessa har troligen en spridning skett. Över 200 000 djur från smittade besättningar och mer än 300 000 smågrisar har avlivats. Dessutom har 900 000 djur slaktats av djurskyddsskäl.

Nyligen har sjukdomen spridits till Spanien som hittills rapporterat 18 utbrott. Från Italien har inga nya fall rapporterats. Där har man tidigare haft två utbrott. I Tyskland är läget för närvarande stabilt, dock har landet hittills haft cirka 40 utbrott i år.

Klassisk svinpest är mycket smittsam och virus sprids snabbt i och mellan svinbesättningar. Den virusstam som härjar i Nederländerna är av en aggressiv typ med hög dödlighet. Sjukdomen drabbar endast svin och är ofarlig för människor. Smittan sprids via direktkontakt mellan grisar, men kan också spridas via svinsperma, transportfordon och via människors kläder. Det innebär att handel med djur och djurprodukter från svin kan medföra stor risk att smittan förs vidare till nya besättningar. Jordbruksverket avråder bestämt transportörer som kommer från kontinenten från att köra in till svenska svinbesättningar. Om så ändå sker krävs rengöring och desinfektion av fordonet.

Virus kan också spridas via matavfall. Allt matavfall, även sådant från det egna hushållet, ska kokas innan det används för utfodring av svin. Den som avser att hämta, transportera och koka matavfall från till exempel restauranger och skolor ska meddela Jordbruksverket detta. Jordbruksverket ställer upp villkor för hanteringen av matavfallet vad gäller transport, lagring och rengöring.

Även om svinpest är mest aktuellt för närvarande ska betonas att risken för införande av andra smittsamma svinsjukdomar såsom till exempel PRRS (porcine respiratory and reproductive syndrome) generellt är stor vid införsel av svin från kontinenten.

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-05-13.
Ansvarig för sidan är: informationsenheten