Pressmeddelande från Jordbruksverket

Mat och miljö centralt i

EU:s framtida jordbrukspolitik

Konsumentfrågor, miljöfrågor, djurmiljö och regional utveckling måste ingå i målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vid sidan av produktion av livsmedel bör politiken också omfatta förädling och distribution av livsmedel. Det anser KomiCAP, kommittén för reformering av EU:s jordbrukspolitik, i sitt betänkande.

- Miljöaspekterna måste lyftas fram tydligare i jordbrukspolitiken för att vi ska kunna nå ett långsiktigt hållbart jordbruk. Dessutom måste konsumenterna ha tillgång till ett brett och varierat utbud av livsmedel och vara säkra på att livsmedlen inte är skadliga, menar …

KomiCAP har bestått av företrädare för samtliga riksdagspartier och har sedan 1995 haft regeringens uppdrag att lämna ett samlat svenskt förslag till reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP). På söndagen lämnade kommittén sitt betänkande till jordbruksminister Annika Åhnberg. Kommittén är i princip enig om målen för jordbrukspolitiken, men det finns skilda uppfattningar om medlen för att uppnå målen samt om tidsaspekten.

KomiCAP menar att målen i EU:s jordbrukspolitik måste anpassas till att livsmedelssituationen, såväl i EU som i omvärlden, har förändrats sedan målen för CAP fastställdes för 40 år sedan. CAP missgynnar i dag EU:s konsumenter och u-ländernas producenter. Dessutom är CAP:s insatser för miljö- och djurfrågor otillräckliga. I stället måste konsumentfrågor, miljöfrågor, djuretiska frågor och regional utveckling få större utrymme i den framtida politiken.

För att uppnå säkra livsmedel behöver samhället se till att konkurrensen fungerar, att inga livsmedel som är skadliga för konsumenten släpps ut på marknaden samt att producenten informerar om produktionsmetoder, innehåll och ursprung. En försiktighetsprincip bör gälla för alla livsmedel.

För att nå miljö- och djurmålen krävs en gemensam lagstiftning med högt ställda miljö- och djurskyddskrav. Därutöver måste medlemsländerna ges möjlighet att ha strängare nationella krav. Jordbruket bör också ersättas för olika miljötjänster, som t.ex. bevarande och främjande av biologisk mångfald, varierande odlingslandskap och kulturvärden. Det är också rimligt att i samverkan med andra sektorer främja en regional balans.

För att nå de föreslagna målen behövs inte marknadsprisstöd som produktionskvoter, intervention och exportbidrag på sikt. Att ta bort marknadsprisstöden skulle ge större utrymme att satsa på bl.a. konsument- och miljöfrågor. Som en övergångsåtgärd är det rimligt att direkta stöd betalas ut. Gränsskyddet kan behöva behållas under en övergångsperiod.

Kommittén önskar att EU:s jordbrukspolitik reformeras inför nästa förhandlingsrunda i världshandelsorganisationen WTO, som påbörjas i början av nästa sekel. Det skulle ge EU ett bättre förhandlingsutrymme och större möjlighet att driva viktiga frågor. En utvidgning av EU österut, som är en mycket prioriterad svensk fråga, skulle underlättas av en reform av jordbrukspolitiken.

Kontaktpersoner:

Hans G Öhgren, Jordbruksverket, tel 036-15 51 33

Anna Lagerkvist, Jordbruksverket, tel 036-15 52 91

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-06-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten