Pressmeddelande 1997-11-01 från Jordbruksverket

Viruskontroll stärker Newcastle-misstanke

Det fanns paramyxovirus, som kan orsaka Newcastlesjuka, hos de sjuka höns och kycklingar som provtogs i Gärsnäs, väster om Simrishamn, tidigare i veckan. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) lämnade resultat från virusodlingen under lördagen.

Förekomsten av virus stärker misstanken att det är Newcastlesjuka som drabbat den aktuella besättningen. Samtliga 3 800 fåglar i besättningen avlivades redan under torsdagen och sanering av fastigheten har påbörjats. Dessutom har Jordbruksverket startat en intensiv smittspårning. En provtagningscentral finns i Sjöbo och där arbetar för närvarande ett tiotal veterinärer.

Under fredagen besökte inkallade veterinärer ett 20-tal fjäderfäbesättningar inom tre kilometers radie från den misstänkta gården. Veterinärerna fann då inga symtom på smitta i de kontrollerade besättningarna. Smittspårningen har fortsatt under lördagen med de besättningar som ligger inom tio kilometers radie från Gärsnäs. En av de undersökta besättningarna inom detta område är föremål för ytterligare utredning. Vid minsta misstanke om Newcastlesjuka tas prover som skickas till SVA i Uppsala för analys. Dessutom har ett antal vilda fåglar skjutits i provtagningssyfte. Det gäller främst änder och måsar.

Besked om hur sjukdomsframkallande det upptäckta viruset är och om det klassas som Newcastlevirus kan dock lämnas först om cirka tio dagar. Prover har skickats till EU:s referenslaboratorium i Weybridge utanför London.

-Vi hoppas att det handlar om ett isolerat utbrott men fortsatt försiktighet är nödvändig i sydöstra Skåne, säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning. Newcastleviruset är mycket smittsamt och fortfarande finns risk för en spridning.

Symtom på sjukdomen kan vara nedsatt äggproduktion, slöhet, minskad aptit, andningssvårigheter, diarré eller motoriska störningar.

Om fjäderfä visar något av ovanstående symtom ska veterinär omedelbart kontaktas. Viruset kan ej spridas till människor.

Kontaktperson: Leif Denneberg, chef djuravdelningen, mobiltel 010-660 61 40


© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-11-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten