Pressmeddelande 1997-11-04 från Jordbruksverket

Mjölkkvoter påverkas inte av nya djurskyddsföreskrifter

Djurskyddslag och djurskyddsförordning har inte någon koppling till tilldelningen av mjölkkvoter. Den 1 januari 1999 träder nya djurskyddsföreskrifter i kraft. Det innebär bl.a. att utrymmeskraven för mjölkkor i bås ändras. Mjölkkvoten påverkas dock inte om utrymmeskraven inte är uppfyllda.

Den 1 januari 1999 träder återstoden av de djurskyddsföreskrifter som dåvarande Lantbruksstyrelsen gav ut 1989 i kraft. Bland de föreskrifter som träder i kraft den 1 januari 1999 är måttföreskrifterna för mjölkkor i bås. Dessa föreskrifter har blivit mycket uppmärksammade.

Tilldelningen av mjölkkvoter är beroende av att de miljökrav som gäller i form av kapacitet för gödsellagring uppfylls. Mjölkkvoten påverkas dock inte om utrymmeskraven i de djurskyddsföreskrifter som träder i kraft den 1 januari 1999 inte är uppfyllda. Mjölkkvoterna har blivit slutgiltigt tilldelade i takt med att lantbruksföretagen visat att de uppfyller miljökraven för mjölkproducenter. Detta arbete är i princip avklarat. Försäljning av kvot är alltså möjlig i och med att kvoten är slutgiltigt tilldelad.

1988 beslutade riksdag och regering om en ny djurskyddslag och en ny djurskyddsförordning. Med stöd av lag och förordning gav dåvarande Lantbruksstyrelsen ut nya djurskyddsföreskrifter 1989. För att ge lantbruket tid att anpassa sig till de nya reglerna sköts det datum då föreskrifterna skulle träda i kraft upp i form av s.k. övergångsbestämmelser. Den 1 januari 1994 började huvuddelen av de nya föreskrifterna att gälla för befintliga stallar. Nästa viktiga datum blir alltså den 1 januari 1999 då återstoden av föreskrifterna träder i kraft för befintliga stallar. Eventuella dispenser från bestämmelserna lämnas av Jordbruksverket.

Kontaktpersoner:

Kurt Jacobsson, Jordbruksverkets djurmiljöenhet, tel 036-15 51 83

Bengt Johansson, Jordbruksverkets mjölkkvotsenhet, tel 036-15 51 66

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-11-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten