Pressmeddelande 1997-11-04 från Jordbruksverket

Newcastlesjuka konstaterad i fjäderfäbesättning i Skåne

Den besättning med fjäderfä som i förra veckan provtogs och sedan avlivades på en gård i Gärsnäs, Simrishamns kommun, var smittad av Newcastlevirus. Runt den aktuella gården har Jordbruksverket nu infört skydds- och övervakningsområden i enlighet med EU:s regler. Det är inte tillåtet att transportera levande fjäderfä och kläckägg inom eller ut ur områdena.

För att undvika spridning av Newcastlevirus har nu Jordbruksverket med stöd av epizootilagstiftningen beslutat inrätta skydds- och övervakningsområden i området runt den aktuella gården. Inom skydds- och övervakningsområdena gäller speciella regler för transport av levande fjäderfä, kläckägg, slaktkroppar, konsumtionsägg samt för gödsel och begagnat strö.

Skyddsområdet har en 3 kilometers radie från den smittade besättningen i Virrestad, Gärsnäs. Inom skyddsområdet är det inte tillåtet att transportera levande fjäderfä eller kläckägg. Länsveterinären kan dock under speciella villkor medge direkttransport till anvisade slakterier eller kläckerier inom eller utanför skyddsområdet. Den som håller värphöns och säljer ägg för konsumtion ska anmäla transport av ägg till länsveterinären.

Inom skyddsområdet ska alla fjäderfän hållas isolerade inomhus eller i avgränsat utrymme utomhus.

Det är heller inte tillåtet att besöka fjäderfäbesättningar inom området. Särskilda regler för skyddsutrustning och desinfektion måste följas.

Övervakningsområdets yttre gräns är 10 kilometer från den smittade besättningen i Virrestad, Gärsnäs och omsluter därmed skyddsområdet. Viss transport av levande fjäderfä och kläckägg får ske inom övervakningsområdet efter anmälan till länsstyrelsen.

För transport av levande fjäderfä ut ur övervakningsområdet gäller samma regler som för skyddsområdet.

För konsumtionsägg finns inga restriktioner inom övervakningsområdet.

Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar eller liknande arrangemang med fjäderfä är inte tillåtna inom skydds-och övervakningsområdena.

Symtom på Newcastlesjuka är nedsatt äggproduktion, slöhet, minskad aptit,

andningssvårigheter, diarré eller motoriska störningar. Om fjäderfän visar något av ovanstående symtom ska veterinär omedelbart kontaktas.

Newcastleviruset kan ej spridas till människa.

Reglerna gäller omedelbart och fram tills att Jordbruksverket meddelar något annat.

Se även kungörelse i lokalpressen.

Kontaktperson: Leif Denneberg, chef djuravdelningen, Jordbruksverket tel. 036- 15 58 10

mobiltel. 010-660 61 40.

Folke Cerenius, 1:e veterinärinspektör, djurhälsoenheten, Jordbruksverket,

tel. 036-15 58 80 mobiltelefon, 070-532 51 76.© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-11-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten