Pressmeddelande från Jordbruksverket 1997-11-05

11,7 miljoner kr utbetalade i investeringsstöd

Jordbruksverket har genomfört de första utbetalningarna av investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag. Utbetalningen omfattade 11,7 miljoner kronor till 87 företag.

Investeringsstödet för jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag infördes 1997 och är ett så kallat strukturstöd. Stödet medfinansieras av EU och har delvis ersatt det gamla landsbygdsstödet.

Stödet ges till investeringar i fasta anläggningar inom områdena miljö, djurmiljö och s.k. kompletterande verksamhet. Det kan vara investeringar i t.ex. gödselvårdsanläggningar, ombyggnation av stallar och i landsbygdsturism. I norra Sverige ges stöd även för investeringar som görs för förbättrad produktkvalitet och omställning av produktion till marknadens behov, investeringar som minskar produktionskostnaderna eller leder till energibesparingar, samt investeringar som ger förbättrade levnads- och arbetsvillkor.

Stödet uppgår till 120 miljoner kronor per år, varav 40 miljoner kronor inom det så kallade mål 6-området (ungefär norra Sveriges inland). Den första utbetalningen genomfördes i oktober och omfattade 11,7 miljoner kronor till 87 företag. Stödutbetalningen avsåg till största delen djurmiljöinvesteringar. Stödet betalas ut i efterhand och eftersom stödet är nytt hade inte fler företag än dessa hunnit avsluta investeringarna. Kvarstående del av de 120 miljoner kr som stödet omfattar förs över till 1998.

Kontaktperson:

Christian Scheutz, företagsenheten, tel 036-15 50 33

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-11-05.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten