Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 0401

Priser på jordbruksmark 2003
Agricultural land prices 2003

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

     adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

     adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken (PDF)     

 


 

I korta drag

Priserna på jordbruksmark fortsätter att stiga

Priserna på försåld jordbruksmark har sedan 1995 stigit med i genomsnitt nästan 80 % i Sverige. De genomsnittliga prisökningarna har varit minst 70 % i samtliga produktionsområden utom Mellersta Sveriges skogsbygder, Nedre Norrland och Övre Norrland. Det är stora prisskillnader mellan jordbruksmark i olika regioner, t.ex. är priset i Södra Götalands slättbygder i genomsnitt 15 gånger högre än i Norrland.

Även i många andra EU-länder har priserna stigit markant sedan 1995, framför allt i Danmark och Irland där de reala markpriserna, liksom i Sverige, stigit med mer än 50 %. I Tyskland har dock de reala markpriserna sjunkit jämfört med 1995 även om en prisökning kan synas för de senast åren.