Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Priser på jordbruksmark 2003

JO 39 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Markpriser i Sverige
Markpriser i EU-länder

Markpriser i Sverige

Den genomsnittliga utvecklingen av markpriser i olika delar av landet redovisas i diagram 1. Redovisade priser innefattar både åkermark och betesmark. Det framgår att priserna skiljer sig kraftigt mellan olika regioner i landet. Markpriserna i det jordbruksdominerade Sydsverige ligger t.ex. i genomsnitt nästan femton gånger högre än i Norrland. Markpriserna har legat relativt stilla i Norrland under det senaste decenniet, medan de stigit betydligt i Götalands södra slättbygder. Övriga områden visar en mer oregelbunden prisutveckling med relativt höga prisnivåer 1992 och sänkningar 1993. Efterföljande år har en återhämtning skett och 2003 års prisnivå är i de flesta fall högre än den var 1992.

De åtta senaste åren har de genomsnittliga markpriserna stigit kraftigt i Götalands södra slättbygder, även om en viss tillbakagång skedde under 2002. Prisnivån år 2003 ligger hela 90 % över 1995 års nivå. Liksom för arrendeavgifterna ligger förklaringen troligtvis i den nya jordbrukspolitiken efter EU-inträdet. Det kan dock inte uteslutas att variationen mellan åren till viss del kan bero på att prisskattningarna bygger på ett relativt litet antal köp.

 

Diagram 1.     Priser på åkermark 1992-2003 uppdelat på produktionsområden, tkr/ha.

Markpriser i EU-länder

EU: s statistikkontor Eurostat samlar in och publicerar markpriser för de flesta medlemsländerna. De siffror som publiceras i detta avsnitt har hämtats från Eurostats databas, NewCronos. På grund av svårigheter att jämföra olika länders markpriser i absoluta tal till följd av skilda insamlings- och bearbetningsmetoder är det viktigt att endast analysera prisutvecklingen (ej prisnivån) på jordbruksmark i varje enskilt land. I de fall metodbyte i enskilda länder gjorts under den redovisade perioden försvåras jämförbarheten mellan ländernas prisutveckling. Utvecklingen av markpriser redovisas av Eurostat både nominellt och realt. Den reala utvecklingen har erhållits genom deflatering av de nominella priserna med respektive lands konsumentprisindex.

I diagram 2 har de sju länder som redovisat priser för total jordbruksmark mellan åren 1995 och 2002 medtagits. Av diagrammet framgår att den reala prisutvecklingen mellan 1995 och 2002 har varierat kraftigt mellan de olika länderna. Den reala prisutvecklingen har varit starkast i Danmark, Irland och Sverige. Även Finland och Storbritannien (i detta fall England) har haft en real prisökning medan Italien har priser runt 1995 års nivå och Tyskland visar på reala prissänkningar.

I tabellavsnittet redovisas också genomsnittliga markpriser för EU-länderna. Dessa måste dock tolkas med försiktighet eftersom definitioner, begrepp och metoder för beräkningarna skiljer sig åt mellan länderna.

 

Diagram 2.     Realt markpris 2002 i förhållande till 1995 (index med priset 1995=100).

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

 

Av diagram 3 framgår att den reala prisutvecklingen på jordbruksmark i Danmark, Sverige och Finland under de senaste åren mestadels varit positiv även om en viss minskning i ökningstakten kan skönjas. I Tyskland har däremot prisutvecklingen gått från att ha varit negativ under många år till att vara något positiv för 2001 och 2002.

Diagram 3.     Årlig real prisutveckling på mark under perioden 2000-2002.

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.