Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 0501

Arrendepriser på jordbruksmark 2004
Agricultural rents 2004
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Lägre uppgång på arrendepriserna

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige totalt ligger priserna på arrenden 2004 mer än 36 % över den nivå de låg på 1994. Takten på arrendeprisökningen har dock avtagit under de senaste åren. Efter att priserna stigit med i genomsnitt 3 % per år under en längre tid steg de uppskattningsvis endast med 1,3 % mellan 2002 och 2003 och med 0,2 % mellan 2003 och 2004. Arrendepriserna har sedan EU-inträdet stigit mest för jordbruksmark i områden med höga prisnivåer medan mark i områden med lägre priser, framför allt Norrland, inte ökat nämnvärt.

Mellan 2003 och 2004 har den uppskattade prisökningen på arrenden varit låg i hela landet. Siffrorna ska dock tolkas med stor försiktighet då underlaget för beräkningarna är litet, framför allt i Norrland.