Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 0701

Arrendepriser på jordbruksmark 2006
Agricultural rents 2006
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Svag uppgång för arrendepriserna

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige totalt ligger priserna på arrenden 2006, 38 % över den nivå de låg på 1994. Takten på arrendeprisökningen har dock avtagit under de senaste åren. Efter att priserna stigit med i genomsnitt 3 % per år under en längre tid var de i princip oförändrade mellan 2004 och 2005 och steg med 1,7 % mellan åren 2005 och 2006. De sista åren har arrendepriserna stigit mest i områden med låga priser medan arrendepriserna i områden med högre priser såsom Sydsverige och Västsverige sjunkit.

Mellan 2005 och 2006 har den uppskattade prisökningen på arrenden varit låg i hela landet. Siffrorna ska dock tolkas med stor försiktighet då underlaget för beräkningarna är litet, framför allt i Norrland.

Noteras bör också att den totala arrenderade arealen minskade betydligt i och med att gårdsstödet infördes till 2005. Totalt minskade den arrenderade arealen med ca 8 % i Sverige mellan 2003 och 2005. I Sydsverige, Västsverige samt Östra Mellansverige minskade den arrenderade arealen med 16 %, 11 % respektive 10 %, medan den arrenderade arealen i Småland, Norra Mellansverige och Norra Sverige endast minskade med någon procent.