Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Arrendepriser i Sverige
Arrendepriser inom EU

Arrendepriser i Sverige

I detta Statistiska Meddelande redovisas genomsnittliga arrendepriser för olika slag av arrenden. Priser redovisas för jordbruksmark och åkermark, där det i jordbruksmark, förutom åkermark, även ingår betesmark. Vidare redovisas priser både inkl. och exkl. gratisarrenden. Samtliga priser är rensade för arrenden där arrendatorn arrenderar av sig själv, t ex genom självägt bolag, och för andra arrenden där priset enligt uppgiftslämnaren inte är satt på marknadsmässig grund.

Sedan 1994 har arrendepriserna i genomsnitt stigit med 38 %. Takten på arrendeprisökningen har dock avtagit under senare år. Efter att priserna har stigit med i genomsnitt 3 % per år under en längre tid har de under de senaste åren uppskattats stiga med i genomsnitt ca 1 %.

EU-inträdet innebar en förändrad jordbrukspolitik med inriktning mot mer direktstöd och mindre prisstöd än tidigare. En följd av detta har varit att värdet av produktionen generellt minskat medan värdet av produktionskapital såsom t ex mark ökat.

2005 infördes en ny reform i jordbruket då gårdsstödet infördes som innebar att stödet till jordbruket förändrades från att vara kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen oavsett vilken gröda som odlas. Det innebar att mark som tidigare inte fått något stöd, främst åkermark som används för vallodling samt betesmark, blev stödberättigad. Denna reform har påverkat priserna uppåt i områden med lägre arrendepriser medan arrendepriserna i Sydsverige och övriga områden med höga priser minskat. I Sydsverige och Västsverige har priserna stigit med i genomsnitt 53 resp 29 % mellan 1994 och 2006 medan priserna ökat med 83 % i Norra Sverige. I Syd- och Västsverige ökade priserna mest i början av perioden medan i stort sett hela ökningen i Norra Sverige har skett under de senaste två åren.

 

Diagram 1.     Utvecklingen av arrendepriser för jordburksmark 1994-2006, inklusive gratisarrenden.

 

Arrendepriserna i Sydsverige uppgick åren 2005 och 2006 till i genomsnitt 2 250 kr per ha då gratisarrendena medräknas. Arrendepriset var därmed mer än dubbelt så högt som genomsnittet för Sverige och 5-7 gånger högre än i de norra delarna av Sverige.

 

Diagram 2.     Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2005 och 2006, inkl. gratisarrenden, kr/ha.

 

Skillnaderna i arrendepris enligt diagram 1 ska ses mot bakgrund av att andelen gratisarrenden varierar påtagligt mellan områdena. En stor andel av arrendena i Norra Sverige är gratisarrenden, medan dessa endast utgör en mindre andel av arrendena i Sydsverige. Utesluts gratisarrendena vid beräkning av arrendepriserna, erhålls en något förändrad prisbild jämfört med diagram 1 och 2, där dessa ingick. Diagram 3 visar att prisgapet mellan Sydsverige och Norra Sverige då minskar något samt att genomsnittliga arrendepriser ökar med nästan 50 % i Norra Sverige. I Sydsverige påverkas priset endast med några få procent.

 

Diagram 3.     Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2005 och 2006, arrenden med avgift, kr/ha.

 

De priser som presenterats ovan avser priser på jordbruksmark, d.v.s. både åker- och betsesmark. I följande diagram redovisas priserna för de arrenden vilka enbart består av åkermark. När dessa jämförs med diagram 1 och 2, där priset gällde all jordbruksmark, framgår att priset på ren åkermark är betydligt högre i landets södra delar, medan priset på åkermark i de nordligare delarna inte skiljer sig från priset på jordbruksmark. Detta beror på att priset på betesmark är mycket lägre än priset på åkermark i de södra delarna av landet medan skillnaden inte är så stor i de norra delarna.

 

Diagram 4.     Genomsnittliga arrendepriser för åkermark 2005 och 2006, inkl gratisarrenden, kr/ha.

 

Ett genomsnittspris för enbart betesmark har också beräknats för hela riket. Det beräknade arrendepriset för enbart betesmark inkl. gratisarrenden var 642 kr/ha för 2005 och 648 kr/ha 2006. Både nivån och förändringen mellan åren ska tolkas med stor försiktighet då underlaget för beräkningarna är litet.

Arrendepriser inom EU

EU:s statistikkontor Eurostat samlar in statistik över arrendepriser från medlemsländerna. Denna statistik är inte harmoniserad mellan länderna och kan därför skilja sig åt avseende innehåll, begrepp och definitioner. Av följande diagram, som därför måste tolkas med försiktighet, framgår att omräknat till euro hade Holland de högsta redovisade arrendepriserna år 2002. I diagrammet har endast länder som redovisat pris på jordbruksmark totalt medtagits. Många länder redovisar separata priser på åkermark och betesmark men saknar ett sammanslaget pris för jordbruksmark. Av diagrammet framgår att Sverige tycks ha en betydligt lägre arrendeprisnivå än närliggande EU-länder. En stapel för Sydsverige har också lagts in, för att en jämförelse med mer likvärdig jordbruksmark, t.ex. med Danmark, ska kunna göras.

 

Diagram 5.     Arrendepriser för jordbruksmark, euro/ha 20021.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1För Tyskland, Finland och Holland avser priset 2001. For Germany the price refers to year 2001.

 

Utvecklingen av arrendepriser i olika länder har varierat mycket mellan 1995 och 2001 enligt diagram 6. Medan priserna i Storbritannien ökat med mer än 50 % under perioden samt Sverige och Holland med ca 30 % så har arrendepriserna i Danmark sjunkit. I Tyskland och Finland har priserna endast stigit marginellt.

 

Diagram 6.     Förändring av arrendepriser mellan 1995 och 2001 i olika EU-länder, %.

Källa: Agricultural statistics - Quarterly bulletin, Publikation från Eurostat. Source: Agricultural statistics - Quarterly bulletin, Publication from Eurostat.