Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Arrendepriser i Sverige
Arrendepriser inom EU

Arrendepriser i Sverige

I detta Statistiska Meddelande redovisas genomsnittliga arrendepriser för olika slag av arrenden. Priser redovisas för jordbruksmark och åkermark, där det i jordbruksmark, förutom åkermark, även ingår betesmark. Vidare redovisas priser både inkl. och exkl. gratisarrenden. Samtliga priser är rensade för arrenden där arrendatorn arrenderar av sig själv, t ex genom självägt bolag, och för andra arrenden där priset enligt uppgiftslämnaren inte är satt på marknadsmässig grund.

Mellan åren 1995 och 2008 har arrendepriserna stigit med 61 %. Takten på arrendeprisökningen har i snitt varit mellan 0-7 % per år förutom mellan åren 2006 och 2007 då arrendepriserna ökade med 16 %.

I Västsverige var ökningen störst mellan år 2006 och 2007 med 27 % följt av Sydsverige och Östra mellansverige som ökat med 18 % respektive 15 %. I Norrland däremot så minskade arrendepriset med 39 %. Då medelfelet är högt i norra Sverige kan stora delar av svängningarna där förklaras av slumpfel.

Mellan 2007 och 2008 var sedan ökningen 3 % i genomsnitt för hela landet. Alla regioner ökade med mellan 1,0-4,5 %.

Andelen skriftliga arrendeavtal har ökat sedan år 1996. I södra Sverige har ökningen fram till år 2008 varit mellan 20-40 % och längre norrut har upp till tre gånger så många jordbruksföretagare skriftliga avtal år 2008 jämfört med år 1996.

Figur B. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1996-2008, inklusive gratisarrenden, Kr/ha

Arrendepriserna i Sydsverige uppgick år 2008 till i genomsnitt 2 725 kr per ha då gratisarrendena medräknas. Arrendepriset var därmed mer än dubbelt så högt som genomsnittet för Sverige och mer än 10 gånger högre än i de norra delarna av Sverige.

 

Figur C. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2007 och 2008, inkl. gratisarrenden, Kr/ha

Skillnaderna i arrendepris enligt Figur C ska ses mot bakgrund av att andelen gratisarrenden varierar påtagligt mellan områdena. En stor andel av arrendena i Norra Sverige är gratisarrenden, medan dessa endast utgör en mindre andel av arrendena i Sydsverige. Utesluts gratisarrendena vid beräkning av arrendepriserna, erhålls en något förändrad prisbild, figur C jämfört med figur D. Figur D visar att prisgapet mellan Sydsverige och Norra Sverige då minskar något samt att genomsnittliga arrendepriser ökar med ca 65 % i Norra Sverige. I Sydsverige påverkas priset endast med några få procent.

Figur D. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2007 och 2008, arrenden med avgift, Kr/ha

De priser som presenterats ovan avser priser på jordbruksmark, d.v.s. både åker- och betesmark. I följande figur redovisas priserna för de arrenden vilka enbart består av åkermark. När dessa jämförs med figur C och D, där priset gällde all jordbruksmark, framgår att priset på ren åkermark är betydligt högre i landets södra delar, medan priset på åkermark i de nordligare delarna inte skiljer sig från priset på jordbruksmark. Detta beror på att priset på betesmark är mycket lägre än priset på åkermark i de södra delarna av landet medan skillnaden inte är så stor i de norra delarna. Arrendepriset på åkermark i Sydsverige är i genomsnitt 3 130 kr, vilket är 15 % högre än jordbruksmarkspriset i samma område.

 

Figur E. Genomsnittliga arrendepriser för åkermark 2007 och 2008, inkl gratisarrenden, Kr/ha

Ett genomsnittspris för enbart betesmark har också beräknats för hela riket. Det beräknade arrendepriset för enbart betesmark inkl. gratisarrenden var 477 kr/ha för 2007 och 495 kr/ha 2008. Både nivån och förändringen mellan åren ska tolkas med stor försiktighet då underlaget för beräkningarna är litet.

Arrendepriser inom EU

EU:s statistikkontor Eurostat samlar in statistik över arrendepriser från medlemsländerna. Denna statistik är inte harmoniserad mellan länderna och kan därför skilja sig åt avseende innehåll, begrepp och definitioner. Av följande figurer, som därför måste tolkas med försiktighet, framgår att omräknat till euro hade Danmark de högsta redovisade arrendepriserna år 2006.

I figuren har endast länder som redovisat pris på jordbruksmark totalt medtagits. Många länder redovisar separata priser på åkermark och betesmark men saknar ett sammanslaget pris för jordbruksmark. Av figur F framgår att Sverige tycks ha en betydligt lägre arrendeprisnivå än närliggande EU-länder. En stapel för Sydsverige har också lagts in, för att en jämförelse med mer likvärdig jordbruksmark, t.ex. med Danmark, ska kunna göras.

Figur F. Arrendepriser för jordbruksmark, Euro/ha 20061

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1För Tyskland avser priset 2005. For Germany the price refers to year 2005.

 

Utvecklingen av arrendepriser i olika länder har varierat mycket mellan 2000 och 2006 enligt figur G. Medan priserna i Danmark ökat med ca 40 % under perioden samt Finland och Spanien med ca 20 % så har arrendepriserna i Storbritannien sjunkit. I Sverige har priserna jämförelsevis endast stigit marginellt.

Figur G. Förändring av arrendepriser mellan 2000 och 2006 i olika EU-länder1, %

Källa: Agricultural statistics - Quarterly bulletin, Publikation från Eurostat. Source: Agricultural statistics - Quarterly bulletin, Publication from Eurostat. 1För Tyskland motsvarar förändringen 1999-2005. For Germany the development represent year 1999-2005.