Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

I samband med EU-medlemskapet önskade EU:s statistikkontor Eurostat statistik från Sverige avseende arrendepriser och markpriser på jordbruksmark. Sådan statistik togs tidigare inte regelbundet fram av Sverige. Denna statistik används av Eurostat för att belysa prisutvecklingen i de olika medlemsländerna.

Denna statistik faller inte under någon EU-reglering. Medlemsländerna beräknar och översänder siffror inom området "Agricultural land prices and rents" enligt informella överenskommelser.

Detta omfattar statistiken

Rampopulationen för arrendeprisundersökningen omfattar 31 967 jordbruksföretag som fanns i Lantbruksregistret 2007 och som enligt Lantbruksregistret 2007 arrenderade åkermark eller betesmark.

Definitioner och förklaringar

För uppskattning av arrendepriser 2007 och 2008 har Jordbruksverket vänt sig till 1800 slumpmässigt utvalda brukare. Dessa brukare har erhållit en enkät där de ombetts ange antal arrenden samt arrendepris för sina åtta största arrenden. Även vissa andra frågeställningar om olika förhållanden i arrendet har ingått.

Till grund för val av urvalsmetod ligger erfarenheter från tidigare års undersökningar. För bästa möjliga precision i skattningarna har ett stratifierat urval dragits. Populationen har inför urvalsdragningen stratifierats efter storlek på företagens arrenderade åkerareal samt efter en regional indelning. Fyra storleksklasser och sex regioner har använts. Totalt har alltså 24 strata skapats. Urvalsstorleken i vart och ett av dessa stratum har bestämts med s.k. optimal allokering med avseende på arrenderad åkerareal.

Till följd av en metodändring så har medelfel för första gången beräknats till denna undersökning. Medelfel är ett mått på hur stor osäkerhet vi kan lägga till siffran som presenteras. Plus minus två gånger medelfelet säger oss att vi med 95 % säkerhet har det rätta värdet inom intervallet. T.ex. ett arrendepris på 1000 kr/ha och ett medelfel på 5 % ger oss intervallet 900-1100 kr (1000 ± 2*0,05*1000). Så med 95 % säkerhet kan vi säga att det faktiska arrendepriset ligger mellan 900-1100 kr/ha. Medelfelet är bara beräknat på arrendepriset för jordbruksmark inkl. gratisarrenden samt priset på åkermark inkl. gratisarrenden.

Statistikens tillförlitlighet

Osäkerheten i arrendeprisundersökningen består i både slumpmässig osäkerhet och möjliga systematiska fel. Den slumpmässiga osäkerheten finns i alla urvalsundersökningar. Storleken på det slumpmässiga felet är beräknat på ovan nämnda priser.

Den största källan för systematiskt fel är urvalsramen. Det finns en undertäckning av företag som arrenderar åkermark då uppgifterna om detta härrör sig något år tillbaka i tiden.

Undersökningens svarsfrekvens var 68 %.

Bra att veta

Arrendeprisundersökningen har på senare år genomförts vartannat år som en enkätundersökning. I enkäten har priserna för de två senaste åren efterfrågats. Detta kan medföra att slumpmässiga skillnader i nivå på priserna kan uppkomma vartannat år.

Arrendepriserna har sedan 1995 beräknats och publicerats i olika format. På grund av förändringar i definitioner och metoder är priserna mellan dessa publicerade uppgifter inte alltid helt jämförbara. Framför allt har förändringar skett när det gäller hur hänsyn tagits till icke marknadsmässiga arrenden.

De uppskattade arrendepriserna redovisas för sex olika regioner i landet vilka definieras på följande sätt:

Område

Län

Sydsverige

K, (L), M

Västsverige

N, O, (P), (R)

Småland med öarna

F, G, H, I

Östra Mellansverige

AB, C, D, E, T, U

Norra Mellansverige

S, W, X

Norra Sverige

Y, Z, AC, BD

 

Annan statistik

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Jordbruksverket publicerar månadsvis priser och prisindex inom jordbruks- och livsmedelsområdet i JO 49 SM. Denna publikation finns på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se.

Årligen publicerar Jordbruksverket uppskattningar över priser på jordbruksmark i ett eget SM.

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.