Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 46 SM 0301

Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2002
Price indices in the food sector 1995-2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Produktionsmedelpriserna ökar medan producent-priserna sjunker

Mellan 1995 och 2002 har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index), stigit med 17 % i Sverige. Detta är mer än den allmänna prisökningen i samhället, som enligt Konsumentprisindex (KPI), var 7 % under samma period. Producentpriserna på jordbruksprodukter, enligt Avräkningsprisindex (A-index), har samtidigt sjunkit med 8 %. Utvecklingen förklaras till viss del av att sådana direktersättningar till följd av EU:s jordbrukspolitik som verkar höjande på jordbrukets inkomster inte ingår i A-index. Denna utveckling kan också ses i EU som helhet, men där är förändringstakten av respektive indexserie inte lika kraftig.