Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0303

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003: 1
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003: 1
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan januari 2002 och januari 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 3,6 %. De sänkta priserna kan framför allt hänföras till att priserna på svin, spannmål och potatis sjunkit.

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan januari 2002 och januari 2003. Uppgången var ca 2,8 %. Priserna på energi och smörjmedel har stigit med 18,1 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för priserna på underhållning av maskiner och redskap resp. för priserna på underhåll av ekonomibyggnader. Handelsgödsel- och jordförbättringsmedel är den enskilda post som minskat mest, ca 8,4 %.

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan januari 2002 och januari 2003 med 1,6 % respektive 1,1 %. För PPI-J och KPI-J ökar priserna på mjölk smör och ägg mest. Ökningen av KPI-J är 1,7 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan oktober 2001 och oktober 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,3 %. I EU totalt sjönk motsvarande index med 2,9 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 3,6 % i Sverige och med 1,3 % i EU totalt.