Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0306

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:4
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003:4
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan april 2002 och april 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 2,5 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på svin, spannmål och potatis sjunkit.

 

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan april 2002 och april 2003. Uppgången var ca 2,2 %. Priserna har stigit inom samtliga ingående delserier utom djurfoder, som minskat med 5,5 %. Kraftigast prishöjning har skett för energi och smörjmedel (9,1 %) samt för underhåll av maskiner (8,3 %).

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan april 2002 och april 2003 med 0,8 % respektive 0,6 %. För PPI-J och KPI-J har priserna på mjölk, nötkött och ägg ökat mest. Ökningen av KPI-J är 1,7 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.