Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0308

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:6-7
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan juli 2002 och juli 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 0,7 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på svin, spannmål och socker sjunkit. På animaliesidan har förutom för svin enbart priserna på fjäderfä och kalv sjunkit. Övriga delserier har högre priser i juli 2003 än i juli 2002. På vegetabiliesidan har priserna på potatis, frukt och bär samt blommor och plantskoleväxter stigit markant under perioden.

 

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan juli 2002 och juli 2003. Uppgången var 1,2 %. Priserna har stigit inom samtliga ingående delserier utom djurfoder, som minskat med 6,6 %. Kraftigast prishöjning har skett för underhåll av maskiner (6,5 %) och för veterinärtjänster (5,4 %).

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan juli 2002 och juli 2003 med 1,6 % respektive 1,4 %. Det är framför allt priserna på potatis, mjölk och ägg som ökat mest. Ökningen av KPI-J är 0,4 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan maj 2002 och maj 2003 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,2 %. I EU totalt sjönk motsvarande index med 0,1 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 3,3 % i Sverige och ökade i EU totalt med 3,1 %.