Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0309

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:8
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003:8
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Priserna på produktionsmedel stiger

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan augusti 2002 och augusti 2003. Uppgången var 2,3 %. Priserna har stigit inom samtliga ingående delserier utom djurfoder, som minskat med 6,1 %. Kraftigast prishöjning har skett för handelsgödsel och jordförbättringsmedel (11,8 %), energi och smörjmedel (6,5 %) och för underhåll av maskiner (6,0 %).

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan augusti 2002 och augusti 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 0,5 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på svin, fjäderfä och potatis sjunkit. På animaliesidan har förutom för svin och fjäderfä även priserna på kalv och ägg sjunkit. På vegetabiliesidan har priserna på frukt och bär samt köksväxter stigit markant under perioden.

 

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan augusti 2002 och augusti 2003 med 1,6 % respektive 1,4 %. Det är framför allt priserna på potatis, mjölk och ägg som ökat mest. Ökningen av KPI-J är 0,3 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan juni 2002 och juni 2003 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,1 %. I EU totalt steg motsvarande index med 0,4 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 1,4 % i Sverige och ökade i EU totalt med 3,2 %. I Danmnark och Finland har avräkningspriserna sjunkit kraftigt det senaste året. I Finland steg samtidigt priserna på jordbrukets produktionsmedel medan de i Danmark sjönk något.