Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0310

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:9
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Priserna på produktionsmedel stiger

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 1,5 % mellan september 2002 och september2003. Priserna har stigit inom samtliga ingående delserier utom djurfoder, som minskat med 5,4 %. Kraftigast prishöjning har skett för underhåll av maskiner (5,9 %) samt för energi och smörjmedel (5,2 %).

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan september 2002 och september 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 0,7 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på havre, svin och fjäderfä sjunkit. På animaliesidan har förutom för svin och fjäderfä även priserna på storboskap och ägg sjunkit. På vegetabiliesidan har priserna på frukt och bär samt köksväxter stigit markant under perioden.

 

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan september 2002 och september 2003 med 0,9 % respektive 1,3 %. Det är framför allt priserna på bröd, potatis, mjölk och ägg som ökat mest. Ökningen av KPI-J är 0,4 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan augusti 2002 och augusti 2003 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 2,3 %. I EU totalt steg motsvarande index med 1,2 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 0,6 % i Sverige och ökade i EU totalt med 5,1 %. I Storbritannien och Nederländerna ökade avräkningspriserna kraftigt mellan augusti 2002 och augusti 2003. Produktionsmedelspriserna ökade inte i samma omfattning under perioden, vilket resulterade i att avräkningspriserna ökade med över 5 % mer än priserna på produktionsmedel i de båda länderna.