Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0311

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:10
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Prognos för helåret 2003 klar

Enligt en prognos över A-index och PM-index för helåret 2003 som Jordbruksverket lämnat till Eurostat, kommer A-index att sjunka med ca 1,2 % jämfört med 2002 samtidigt som PM-index kommer att stiga med ca 2,0 %.

Priserna på produktionsmedel stiger

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 1,4 % mellan oktober 2002 och oktober 2003. Priserna har stigit inom samtliga ingående delserier utom djurfoder, som minskat med 6,0 %. Kraftigast prishöjning har skett för handelsgödsel och jordförbättringsmedel (9,6 %).

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan oktober 2002 och oktober 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 1,1 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på havre, svin, storboskap och fjäderfä sjunkit. På animaliesidan har endast priserna på kalv stigit. På vegetabiliesidan har framför allt priserna på matpotatis stigit markant under perioden.

 

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan oktober 2002 och oktober 2003 med 1,0 % respektive 1,4 %. Det är framför allt priserna på bröd, potatis, mjölk och ägg som ökat mest. Ökningen av KPI-J är lika stor som den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan september 2002 och september 2003 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,5 %. I EU totalt steg motsvarande index med 1,9 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 0,6 % i Sverige och ökade i EU totalt med 8,5 %. Det är framför allt i Spanien, Nederländerna, Portugal och Storbritannien som avräkningspriserna ökat kraftigt mellan september 2002 och september 2003.