Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0402

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2003:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Priserna på produktionsmedel stiger

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 2,8 % mellan december 2002 och december 2003. Priserna har stigit inom samtliga ingående delserier utom energi och smörjmedel, som varit i stort sett oförändrade. Kraftigast prishöjning har skett för handelsgödsel och jordförbättringsmedel (13,0 %).

För helåret 2003 har priserna enligt PM-index stigit med 2,2 % sedan 2002, där priserna för energi och smörjmedel är de som stigit mest (7,8 %). Priserna på djurfoder var däremot 5,0 % lägre 2003 än 2002.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan december 2002 och december 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 1,5 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på havre, svin och storboskap sjunkit. På animaliesidan har endast priserna på ägg stigit. På vegetabiliesidan har framför allt priserna på matpotatis stigit markant under perioden.

För helåret 2003 har priserna sjunkit i genomsnitt med 1,1 % sedan 2002. Priserna på havre och svin har sjunkit mest medan priserna på frukt är de som stigit mest.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan december 2002 och december 2003 med 1,0 % respektive 1,6 %. Det är framför allt priserna på bröd, potatis, mjölk och ägg som ökat mest. Ökningen av KPI-J är något större än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Nytt basår

Samtliga EU-länder har beslutat att fr.o.m. januari 2004 beräkna indexserier med basår 2000 (2000 = 100). Indexserier uttryckta med 1995 = 100 kommer inte längre att tas fram. Detta innebär att fr.o.m. nästa månad kommer indexserierna redovisas med ny bas.