Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0406

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:4
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:4
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

 

Priserna på produktionsmedel fortsätter att stiga

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 3,1 % mellan april 2003 och april 2004. Priserna har stigit mest för delserierna djurfoder (5,2 %) samt underhåll av utrustning (4,9 %).

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

Avräkningsprisindex ökar

Mellan april 2003 och april 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, stigit med i genomsnitt 1,3 %. Mest har priserna på vete, annan spannmål, matpotatis och andra animaliska produkter stigit. För animalieproduktionen totalt, sjönk priserna med 4,6 % medan priserna för vegetabilieproduktionen steg med 11,0 %.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J sjönk obetydligt mellan april 2003 och april 2004. Nötkött sjönk (-2,6 %) medan t.ex. fjäderfäkött ökade (+ 3,0 %). Generellt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har stigit mellan april 2003 och april 2004 med 0,5 %. Ökningen kan framför allt förklaras av att matpotatispriset stigit med drygt 25 %. Ökningen av KPI-J är 0,2 procentenheter större än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.