Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0507

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:5
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:5
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Fortsatt stigande priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har enligt PM-index, ökat med 1,2 % mellan maj 2004 och maj 2005. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (8,8 %), underhåll av utrustning (4,4 %) samt investeringar i maskiner och redskap (4,4 %). Priserna på några poster har också sjunkit mellan maj 2004 och maj 2005 varav djurfoder sjönk mest med 7,3 % mellan dessa månader.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna fortsätter att sjunka

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjönk med i genomsnitt 3,4 % mellan maj 2004 och maj 2005. Detta beror i första hand på lägre priser på spannmål, matpotatis samt mjölk och ägg. De priser som stigit mest jämfört med maj föregående år är foderväxter och storboskap. Medan priserna på vegetabilieproduktionen sjönk med 7,4 % så sjönk priserna på animalieproduktionen med endast 0,5 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 0,3 % mellan maj 2004 och maj 2005. Största nedgångar hade mjukt bröd (4,2 %) och matpotatis (7,0 %) medan de produkter som ökade mest var nötkött (5,6 %) och griskött (5,0 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan maj 2004 och maj 2005 sjunkit med 1,0 %. I allmänhet har prisvariationerna varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 15,3 % och priserna på nötkött har ökat med 5,1 %. Medan KPI-J sjunkit med 1,0 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI stigit med 0,1 %.