Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0602

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,4 % mellan december 2004 och december 2005. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (14,1 %) samt underhåll av utrustning (5,2 %). På några poster har priserna också sjunkit mellan december 2004 och december 2005 varav utsäde och djurfoder sjönk mest med 5,0 respektive 2,2 %.

För helåret 2005 steg priserna på produktionsmedel med 1,6 % jämfört med helåret 2004. Mest ökade priserna för energi och smörjmedel (12,6 %) medan priserna för fodermedel sjönk med 6,3 % för helåret 2005.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 4,6 % mellan december 2004 och december 2005. Detta beror i första hand på högre priser på spannmål och nötkött. De priser som stigit mest jämfört med december föregående år är storboskap (26,1 %). Medan priserna på vegetabilieprodukter i genomsnitt ökade med 3,0 %, var ökningen på animalieprodukter i genomsnitt 5,8 %.

För helåret 2005 var avräkningspriserna i genomsnitt 1,5 % lägre än 2004. Priserna på vegetabilieprodukter var 4,7 % lägre medan priserna på animalieprodukter var 0,7 % högre.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 0,3 % mellan december 2004 och december 2005. Största ökningen hade mjöl, gryn och hårt bröd (3,3 %) samt nötkött (6,6 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (9,8 %) och fjäderfäkött (7,5 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J sjönk mellan december 2004 och december 2005 med 1,2 %. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 9,0 % och priserna på nötkött har ökat med 8,3  %. Medan KPI-J under 2005 sjönk med 1,2 % steg den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, med 0,9 %.