Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0702

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,9 % mellan december 2005 och december 2006. Mest har priserna ökat för posten ekonomibyggnader (7,6 %). Även index för underhåll av byggnader steg relativt mycket (6,6 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var den enda post som sjönk (8,5 %) mellan december 2005 och december 2006.

För helåret 2006 steg priserna på produktionsmedel med 2,7 % jämfört med 2005. Mest steg priserna på energi- och smörjmedel (7,8 %). För växtskydds- och bekämpningsmedel skönk priserna mellan åren 2005 och 2006 med 7,2 %.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 8,2 % mellan december 2005 och december 2006. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 35,1 % respektive 81,5 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,7 % jämfört med december föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 17,6 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 2,1 % under perioden. Avräkningspriserna ökar generellt, för några poster är dock priserna lägre än i december 2005, framför allt för socker och svin men även vissa andra mindre poster.

För helåret 2006 var avräkningspriserna i genomsnitt 5,5 % högre än 2005. För vegetabilieprodukter steg priserna med 9,9 % och för animalieprodukter med 2,8 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 1,1 % mellan december 2005 och december 2006. Matpotatis (75,8 %) samt ägg (8,2 %) svarade för den största ökningen, medan de produkter som sjönk mest var mjölk (1,9 %) och mjöl, gryn och hårt bröd (1,3 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,4 % mellan december 2005 och december 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis och fjäderfäkött har dock ökat med 24,7 % respektive 2,7 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,6 %.