Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0703

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:1
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:1
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 4,2 % mellan januari 2006 och januari 2007. Mest har priserna ökat för posten djurfoder (12,7 %). Även index för underhåll av byggnader steg relativt mycket (8,1 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var den enda post som sjönk (8,5 %) mellan januari 2006 och januari 2007.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 6,9 % mellan januari 2006 och januari 2007. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 34,4 % respektive 85,6 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,7 % jämfört med januari föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 16,8 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 0,5 % under perioden. Avräkningspriserna ökar generellt, för några poster är dock priserna lägre än i januari 2006, framför allt för socker, svin och mjölk men även vissa andra mindre poster.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 1,3 % mellan januari 2006 och januari 2007. Matpotatis (85,8 %) samt ägg (5,4 %) svarade för den största ökningen, medan de produkter som sjönk mest var nötkött (1,9 %) och fjäderfäkött (3,3 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,5 % mellan januari 2006 och januari 2007. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis och nötkött har dock ökat med 25,4 % respektive 5,1 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,9 %.