Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0809

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:8
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:8

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 18,2 % mellan augusti 2007 och augusti 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (67,1 %). Även priserna för Djurfoder (26,8 %), Växtskyddsmedel (27,1 %) och Energi och smörjmedel (25,3 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 11,7 % mellan augusti 2007 och augusti 2008.

Priserna inom Vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med 3,5 % medan priserna inom Animalieproduktion ökade med 25,3 % under perioden. På animaliesidan har delserierna Mjölk och Svin bidragit mest till ökningen. Det kan nämnas att samtliga delindexserier inom animalieproduktionen ligger högre i augusti 2008 än de gjorde i augusti 2007. På vegetabiliesidan har spannmmåls-priserna sjunkit genomgående mellan augusti 2007 och augusti 2008. Detta beror främst på hög skörd inom EU. Tillgången på fodervete och foderhavre samt maltkorn är därmed god vilket gör att priserna sjunker.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 12,2 % mellan augusti 2007 och augusti 2008. Samtliga produktgrupper utom Charketurivaror och köttkonserver ökade under perioden. Kraftigast var ökningen för Mjöl, gryn och bröd samt Glass som ökade 24,3 % respektive 29,3 % under perioden.

KPI-J ökade med 11,0 % mellan augusti 2007 och augusti 2008. Priserna på Mjukt matbröd (12,8 %) och Matpotatis (40,3 %) samt Ost (15,1 %) och Nötkött (20,3 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 4,3 %.