Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0810

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:9
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 15,6 % mellan september 2007 och september 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (79,6 %). Även priserna för Växtskyddsmedel (27,1 %) och Energi och smörjmedel (24,1 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 7,9 % mellan september 2007 och september 2008.

Priserna inom Vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med 8,2 % medan priserna inom Animalieproduktion ökade med 21,3 % under perioden. Det kan nämnas att samtliga delindexserier inom animalieproduktionen ligger högre i september 2008 än de gjorde i september 2007. På vegetabiliesidan har spannmålspriserna sjunkit genomgående mellan september 2007 och september 2008. Priserna har sjunkit främst beroende på hög skörd inom EU

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 13,5 % mellan september 2007 och september 2008. Samtliga produktgrupper för vilka det finns indexserier ökade under perioden. Kraftigast var ökningen för Matpotatis och Glass som ökade 23,0 % respektive 37,7 % under perioden.

KPI-J ökade med 10,6 % mellan september 2007 och september 2008. Priserna på Matpotatis (23,4 %), Ost (15,3 %) samt Nötkött (17,8 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 4,4 %.