Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0902

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:12

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

Information om basårsbyte i pris- och indexserier
Från och med januari 2009 skall samtliga EU-länder byta basår i sina motsvarigheter till PM-index (Agricultural Input Price Index) och A-index (Agricultural Output Price Index). Därför kommer också de index- och prisserier som publiceras i denna SM-serie att publiceras med ny bas från och med nästa månad. Nytt basår kommer att vara 2005. Vissa indextal, främst i A-index, är per definition preliminära vid denna tidpunkt. Slutliga indextal med basår 2000=100 kommer därför att publiceras i Jordbruksverkets Statistikdatabas i maj månad varefter de anses vara definitiva.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 7,4 % mellan december 2007 och december 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (44,3 %). Även priserna för Växtskyddsmedel (27,1 %) och Utsäde (15,1 %) steg kraftigt under perioden.

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 7,6 % mellan december 2007 och december 2008. Priserna inom Vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med 15,5 % och priserna inom Animalieproduktion minskade med 1,6 % under perioden.

På årsbasis steg avräkningspriserna i genomsnitt med 8 % mellan åren 2007 och 2008. Priserna på Djur och Mjölk steg relativt mycket mellan åren, 15 respektive 19 procent, medan priserna på många vegetabilier sjönk.

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 4,5 % mellan december 2007 och december 2008. Övervägande andelen produktgrupper för vilka det finns indexserier ökade under perioden. Undantaget är Mjölk som sjönk. Kraftigast var ökningen för Matpotatis och Glass som ökade 11,4 % respektive 12,0 % under perioden.

KPI-J ökade med 6,2 % mellan december 2007 och december 2008. Priserna på Matpotatis (11,8 %), Ägg (8,2 %) samt Nötkött (14,3 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 0,9 %.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2000-2008 (2000 = 100)