Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0908

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:06
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt 4,4 % mellan juni 2008 och juni 2009. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har minskat mest (-38,0 %). Priserna för Energi och djurfoder har också minskat under perioden (-10,8 % respektive -6,5 %). Priserna för Växtskydds- och bekämpningsmedel och Utrustning har däremot ökat (10,2 % respektive 8,5 %).

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 10,6 % mellan juni 2008 och juni 2009.

Priserna på vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med 12,0 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med 25,1 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med 9,6 % under samma period. Här är det framför allt lägre avräkningspriser för mjölk och nöt som orsakar minskningen (-16,0 % respektive -15,5 %).

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med 2,0 % mellan juni 2008 och juni 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med 4,0 %, Fjäderfä med 14,5 % medan Charketerivaror och köttkonserver steg med 2,5 % under perioden.

KPI-J ökade med 1,6 % mellan juni 2008 och juni 2009. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med 0,6 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 20,9 % medan A-index stigit med i genomsnitt 22,9 % t.o.m. juni 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 16,6 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,6 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)