Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2015

JO 27 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning   
Invägningen av ekologisk mjölk oförändrad
Slakten av ekologiskt uppfödda svin ökar
Andelen ekologiska ägg ökar

Statistikens omfattning                        

Detta Statistiska meddelande belyser omfattningen och utvecklingen av den ekologiska animalieproduktionen.

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk[1] för ekologisk pro-du­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas på mark-n­aden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtas från LRF Mjölk. Uppgifterna om ägg baseras på information från branschorganisationen Svenska Ägg. När det gäller ekologisk äggproduktion så är det viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ekologiska ägg.
Partihandelns invägning uppskattas 2015 stå för cirka 83 % av den totala produkt­ionen av ekologiska ägg.

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning mellan register vid Jordbruksverket samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Det är viktigt att påpeka att statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en produ­cent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slutligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarar information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Statistiken över slakten är tillgänglig från 2009 och framåt. Den metod som används för att uppskatta slakten kan inte tillämpas för tidigare år.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”. Där beskrivs även den metod som används för att ta fram statistiken över den ekologiska slakten.

 

Invägningen av ekologisk mjölk oförändrad

I figur A redovisas utvecklingen av andelen invägd ekologisk mjölk av total invägd mjölk.

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2015 till 370 300 ton, vilket innebär att invägningen var i stort sett oförändrad jämfört med 2014. Andelen invägd ekologisk mjölk har ökat stadigt under flera år. 2013 bröts den trenden. 2015 var knappt 13 % av den total mängden invägd mjölk ekologisk, vilket var ungefär samma andel som 2014.

Figur A. Andel ekologisk invägd mjölk

I figur B redovisas andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejerier per produktkategori. Det bör påpekas att den invägda ekologiska mjölken som redovisas i Figur A inte nödvändigtvis behöver resultera i produktion av motsvarande mängd ekologiska mjölkprodukter. Den producerade mängden ekologiska mjölkprodukter är beroende av efterfrågan på ekologiska mjölkprodukter.

För de redovisade produkterna har både produktionen i ton av ekologiska mjölk­produ­k­ter och andelen ekologisk produktion haft en minskande trend under några år. 2014 ökade dock produktionen kraftigt vilket resulterade i högre andelar ekologiska produkter. Under 2015 ökade produktionen ytterligare.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori

Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade, enligt LRF Mjölks statistik, med 19 % under 2015 och uppgick till 139 200 ton. Det innebär att 17 % av den producerade konsumtionsmjölken var ekologisk.

Produktionen av syrade ekologiska produkter ökade med 38 %. Totalt producerades 36 400 ton syrade ekologiska mjölkprodukter 2015 vilket motsvarar knappt 15 % av den totala produktionen.

Produktionen av ekologisk grädde och ost stod för betydligt lägre andelar av den totala produktionen, cirka 7 % respektive 2 %. Produktionen av ekologisk grädde ökade med 72 % under 2015 och uppgick till 7 600 ton medan produk-tionen av ekologisk ost mer än fördubblades och uppgick till 1 500 ton.  

Slakten av ekologiskt uppfödda svin ökar

I figur C redovisas andelen slakt, i vikt, av ekologiskt uppfödda djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. Figuren visar att i jämförelse med den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur och får och lamm som slakten av ekologiskt uppfödda djur når upp till större andelar. Andelarna för svin och slaktkyckling är låga.

Figur C. Andel slakt av ekologiskt uppfödda djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

 

I figur D redovisas slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur. Slakten uppgick till 18 900 ton 2015 vilket motsvarar en minskning med 200 ton eller 1 % jämfört med 2014. Sedan 2009 har slakten ökat med 44 %.

 

Figur D. Slakt av ekologiskt uppfödda nötkreatur, ton

Av figur C framgår att de ekologiskt uppfödda nötkreaturen står för drygt 14 % av den totala slakten av nötkreatur. Andelen skiljer sig dock  mellan de olika kategorierna nötkreatur. I figur E redovisas andelen slaktade ekologiskt uppfödda nötkreatur för de viktigaste djurkategorierna, i förhållande till den totala slakten. Figuren visar att inom den ekologiska produktionen slaktas en hög andel stutar, kvigor och kor. Dessa djurkategorier är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är andelen lägre. Förklaringen är sann-olikt att dessa djurslag är mindre lämpade i betesdrift samtidig som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

Figur E. Andel slaktade ekologiskt uppfödda nötkreatur av total slakt per kategori

I figur F redovisas slakten av svin, får och lamm samt slaktkyckling. Slakten av får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. 2015 minskade slakten med 1 % och uppgick till 1 100 ton.

Slakten av ekologiskt uppfödda svin utgjorde knappt 2 % av den totala slakten av svin 2015. Slakten av ekologiska svin har ökat sedan 2012. Mellan 2014 och 2015 ökade slakten med drygt 500 ton eller knappt 14 %.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett mycket litet antal uppfödare och en mycket låg andel av den totala slakten. 2015 ökade dock slakten med hela 50 % jämfört med 2014. Trots ökningen är andelen ekologisk slaktkycklingproduktion mindre än 1 % av den totala slaktkycklingproduk-tionen i riket.

Figur F. Slakt av ekologiskt uppfödda svin, får och lamm samt slaktkycklingar, ton

Andelen ekologiska ägg ökar

I figur G redovisas andelen invägda ekologiska ägg i förhållande till den totala invägningen av ägg. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den totala invägningen ökade mer.

År 2015 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till drygt 17 000 ton, vilket motsvarar en ökning med 26 % jämfört med 2014. Andelen ekologiska ägg ökade till 16 %.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln

 

 

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91