Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning   
Invägningen av ekologisk mjölk oförändrad
Kraftig ökning av slaktkycklingproduktionen
Andelen ekologiska ägg fortsätter att öka

Statistikens omfattning                     

Detta Statistiska meddelande belyser omfattningen och utvecklingen av den ekologiska animalieproduktionen.

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk[1] för ekologisk pro-du­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas på mark-n­aden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtas från LRF Mjölk. Uppgifterna om ägg baseras på information från branschorganisationen Svenska Ägg. Det är viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ägg. Partihandelns invägning uppskattas 2016 stå för 86,5 % av den totala produkt­ionen av ägg. Enligt Svenska Äggs bedömning är andelen densamma även inom den ekologiska äggproduktionen.

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning mellan register vid Jordbruksverket samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Det är viktigt att påpeka att statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en produ­cent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slutligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarar information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Statistiken över slakten finns tillgänglig från 2009 och framåt. Uppgifter för åren före 2009 kan inte tas fram med den metod som används för att uppskatta slakten.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”. Där beskrivs även den metod som används för att ta fram statistiken över den ekologiska slakten.

 

Invägningen av ekologisk mjölk oförändrad

I figur A redovisas utvecklingen av andelen invägd ekologisk mjölk av total invägd mjölk.

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2016 till 371 000 ton, vilket innebär att invägningen i stort sett var oförändrad jämfört med 2015. Andelen invägd ekologisk mjölk ökade stadigt under flera år. 2013 bröts den trenden. 2016 var 13 % av den totala mängden invägd mjölk ekologisk.

Figur A. Andel ekologisk invägd mjölk

I figur B redovisas andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejerier per produktkategori. Det bör påpekas att den invägda ekologiska mjölken som redovisas i Figur A inte nödvändigtvis behöver resultera i produktion av motsvarande mängd ekologiska mjölkprodukter.

För de i figur B redovisade produkterna minskade produktionen och andelen ekologiska mjölk­produ­k­ter under några år. 2014 och 2015 ökade produktionen vilket resulterade i högre andelar ekologiska produkter. Under 2016 ökade produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk medan produktionen av övriga produkter minskade.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori

Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade, enligt LRF Mjölks statistik, med 4 % under 2016 och uppgick till 144 700 ton. Det innebär att drygt 18 % av den producerade konsumtionsmjölken var ekologisk.

Produktionen av syrade ekologiska produkter minskade med 25 %. Totalt producerades 27 400 ton syrade ekologiska mjölkprodukter 2016 vilket motsvarar drygt 11 % av den totala produktionen av syrade produkter.

Produktionen av ekologisk grädde och ost stod för betydligt lägre andelar av den totala produktionen, 5 % respektive drygt 1 %. Produktionen av ekologisk grädde minskade med 26 % under 2016 och uppgick till 5 600 ton medan produktionen av ekologisk ost minskade med 20 % och uppgick till 1 200 ton. 

Kraftig ökning av slaktkycklingproduktionen

I figur C redovisas slakten av ekologiskt hållna djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. Figuren visar att i jämförelse med den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur och får och lamm som slakten av ekologiskt hållna djur når upp till större andelar. Andelarna för svin och slaktkyckling är låga men ökande.

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

 

 

Nötkreatur

I figur D redovisas slakten av ekologiskt hållna nötkreatur. Slakten uppgick till 19 100 ton 2016 vilket motsvarar en ökning med 200 ton eller 1 % jämfört med 2015. Sedan 2009 har slakten ökat med 45 %.

 

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur, ton

Av figur C framgår att de ekologiskt hållna nötkreaturen står för drygt 14 % av den totala slakten av nötkreatur. Andelen skiljer sig dock mellan de olika kategorierna nötkreatur. I figur E redovisas andelen slaktade ekologiskt hållna nötkreatur för några djurkategorier i förhållande till den totala slakten. Figuren visar att inom den ekologiska produktionen slaktas en hög andel stutar, kvigor och kor. Dessa djurkategorier är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är andelen lägre. Förklaringen är sannolikt att dessa djurslag är mindre lämpade i betesdrift samtidig som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori

Svin, får och lamm samt slaktkyckling

I figur F redovisas slakten av ekologiskt hållna svin, får och lamm samt slaktkyckling. Slakten av får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. 2015 minskade slakten med 1 % och 2016 var den i stort sett oförändrad jämfört med 2015.

Slakten av ekologiskt hållna svin utgjorde drygt 2 % av den totala slakten av svin 2016. Slakten av ekologiska svin har ökat sedan 2012. Mellan 2015 och 2016 ökade slakten med närmare 300 ton eller 6 %.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett mycket litet antal uppfödare och en mycket låg andel av den totala slakten. Under de två senaste åren har dock slakten ökat kraftigt. 2016 ökade slakten med 193 %. Trots ökningen utgör andelen ekologisk slaktkycklingproduktion endast 1 % av den totala slaktkycklingproduktionen i riket.

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna svin, får och lamm samt slaktkycklingar, ton

Andelen ekologiska ägg fortsätter att öka

I figur G redovisas invägningen av ekologiska ägg i förhållande till den totala invägningen av ägg. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den totala invägningen ökade mer.

År 2016 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till drygt 21 300 ton, vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med 2015. Andelen ekologiska ägg ökade till närmare 18 %.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln

 

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91