Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2016

JO 27 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Detta Statistiska meddelande belyser omfattningen och utvecklingen av den ekologiska animalieproduktionen.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion. Det betyder att produktionen uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.
Produktionen ska dessutom vara helt omställd till ekologisk produktion. Produk­tion under omställning till ekologisk produktion ingår inte i den redovisade statist­iken.

I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Det är viktigt att påpeka att slaktstatistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en producent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slut­ligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Statistiken över slakten finns tillgänglig från 2009 och framåt. Uppgifter för åren före 2009 kan inte tas fram med den metod som används för att uppskatta slakten.

Så görs statistiken

Mjölk, mjölkprodukter och ägg

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtas från LRF Mjölk. Uppgifterna om ägg baseras på information om invägning från branschorganisationen Svenska Äggs medlemmar.

 

Slakt

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning mellan register vid Jordbruksverket samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Det går till på följande sätt:

I Sverige finns för närvarande tre godkända kontrollorgan som kontrollerar de ekologiska primärproducenternas efterlevnad av regelverket för ekologisk produktion. Dessa är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.
Kontrollorganen rapporterar årligen in uppgifter till Jordbruksverket avseende ekologisk djurhållning för samtliga företag som är under kontroll för ekologisk produktion. Detta sker på företagsnivå.

Uppgifter om slakten av nötkreatur, svin samt får och lamm rapporteras från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas.

Kontrollorganens uppgifter om omställda ekologiska djurproducenter kopplas mot det statistiska Lantbruksregistret (LBR) på företagsnivå. LBR innehåller uppgifter om djurantal per djurslag. Om ett företag, enligt kontrollorganens uppgifter, har omställd produktion av ett djurslag betraktas samtliga djur av det djurslaget som omställda i LBR. Därefter kopplas LBR mot Jordbruksverkets slaktdatabas och uppgifter om antal slaktade djur och slaktvikt tas fram för de företag som har omställd produktion av respektive djurslag.

Det är viktigt att känna till att slakten mäts för de företag som hade omställd produktion vid något tillfälle under respektive år. I praktiken innebär det att om ett företag får sin djurhållning omställd till ekologisk produktion i t.ex. november ett år så kommer slakten av djur från detta företag med i statistiken för hela året. Det betyder att den metod som används i viss mån överskattar slakten av ekologiskt hållna djur.

I Jordbruksverkets slaktdatabas finns inga uppgifter om slakt av fjäderfä. För att uppskatta slakten av ekologiskt uppfödda slaktkycklingar används därför en annan metod än för övriga djurslag. De ekologiska slaktkycklingproducenterna lämnar uppgifter till kontrollorganen om uppskattat antal slaktkycklingar som föds upp under året. Dessa uppgifter används sedan för den officiella statistiken över antalet slaktade slaktkycklingar. För att få kvantiteten slakt i ton multi­pliceras det uppskattade antalet slaktade kycklingar med en medelslaktvikt
(2,1 kg 2016).

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken över invägningen av ekologisk mjölk och invägningen av ägg bedöms som god. När det gäller ekologisk äggproduktion så är det viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ekologiska ägg. Partihandelns invägning uppskattas 2015 stå för cirka 86,5 % av den totala produktionen av ekologiska ägg. Det betyder att den totala produktionen av ekologiska ägg är större än vad som redovisas i detta Statistiska meddelande.

Tillförlitligheten i slaktstatistiken är beroende av:

-          kvaliteten i kontrollorganens rapportering till Jordbruksverket,

-          kvaliteten i LBR och de statistiska undersökningar och administrativa register som LBR är uppbyggt av,

-          kvaliteten i Jordbruksverkets slaktdatabas samt

-          kvaliteten i kopplingen mellan kontrollorganens register över sina
kunder, LBR och Jordbruksverkets slaktdatabas.

 

Kvaliteten i kontrollorganens rapportering till Jordbruksverket

Kontrollorganens uppgifter bedöms inte innehålla några täckningsfel. Mätfel och fel från bearbetningsprocessen kan förekomma t.ex. i fall där kontroll­organen får en felaktig uppgift om innehav av ett visst djurslag eller att en felaktig uppgift om djurinnehav läses in i kontrollorganens system.

Vid sammanställningen av statistiken har Jordbruksverket hittat felaktigheter av denna typ och då gjort korrigeringar, oftast efter kontakt med kontrollorganen. Bedömningen är att kvarstående mätfel inte påverkar de övergripande resultaten.

 

Kvaliteten i LBR

Lantbruksregistrets uppgifter om antalet djur baseras på årliga urvalsundersök­­­-n­ingar och, vart tredje år, en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag. Vid dessa undersökningar får jordbrukarna svara på frågor om djurinnehav i juni det aktuella året. För nötkreatur hämtas dock uppgifter om djurinnehav från Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB). Uppgifterna om nötkreatur i LBR baseras således alltid på uppgifter från samtliga jordbruksföretag med nötkreatur.

För de år då totalundersökningar inte genomförs baseras uppgifterna om antalet får, svin och fjäderfä på urvalsundersökningar (djurräkningar). Svarsfrekvensen i djurräkningarna är mycket hög. Men eftersom det är urvalsundersökningar betyder det att det inte finns aktuella data över djurinnehav för samtliga företag. För de företag som inte ingår i djurräkningarna används senast kända värde för att uppskatta djurinnehav per företag. När det gäller svin ingår i stort sett samtliga företag i de årliga djurräkningarna, vilket gör att de uppgifterna är väl uppdaterade. När det gäller fjäderfä undersöks samtliga företag med mer än 1 000 fjäderfä och för får och lamm gäller att samtliga företag med mer än 100 får och lamm undersöks.

Mätfel kan förekomma om uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroll­er dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

 

Kvaliteten i Jordbruksverkets slaktdatabas

Uppgifterna i databasen baseras på veckovis rapportering av all slakt från samtliga slakterier. Det sker regelbundna kontroller av slakteriernas verksamhet. Uppgifterna bedöms hålla hög kvalitet.

 

Kvaliteten i kopplingarna mellan kontrollorganens register och LBR

Kopplingarna mellan kontrollorganens kundregister och LBR görs genom
person-/organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, kundnummer i SAM och produktionsplatsnummer. När Jordbruksverket vart tredje år genomför en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag uppmanas jordbrukarna att även fylla i sitt kundnummer vid det kontrollorgan som anlitats för certifieringen av deras ekologiska produktion. Detta kundnummer används sedan för att få rätt koppling mellan kontrollorganens kunder och företagen i LBR.

I stort sett samtliga företag från kontrollorganens register kan kopplas mot LBR. År 2016 var det fem företag som inte kunde kopplas mot LBR. Endast tre av dessa berör djurslag som redovisas i detta Statistiska meddelande. Bedömningen är att dessa företag inte påverkar statistiken på övergripande nivå. Vi vet också att det i vissa fall förekommer felkopplingar som bland annat kan bero på att företagsbegrepp­en i LBR skiljer sig från kontrollorganens register över kunder. De båda ovan nämnda felkällorna bedöms inte påverka statistikens tillförlitlighet på riksnivå i någon större utsträckning. Däremot kan de i viss utsträckning påverka tillförlitlig­heten på detaljerad regional nivå och för detaljerade redovisningar av vissa djurslag.

 

Kvaliteten i kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen.

Kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen görs genom person/organi­sa-tionsnummer samt produktionsplatsnummer. För åren 2009–2016 kunde mer än 99,5 % av de slaktade nötkreaturen och grisarna kopplas till LBR. För får och lamm har motsvarande andel varit något lägre. De senaste två åren har den legat kring 98,5 %. Om detta påverkar slakten av ekologiskt uppfödda får och lamm är svårt att säga.

Vi vet även att det kan förekomma felkopplingar. Sammantaget gör Jordbruksverket dock bedömningen att tillförlitligheten i statistiken är god och då främst för de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, t.ex. för nötkreatur och får och lamm. Uppgifterna över svin är mer känsliga för problem med kopplingar mellan register vilket i viss utsträckning kan påverka statistikens tillförlitlighet.

Bra att veta

 

Annan statistik

Uppgifter om ekologisk djurhållning redovisas i JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016.

Uppgifter om ekologisk växtodling redovisas i JO 13 SM 1701 Ekologisk växtodling 2016.

Uppgifter om skörd för ekologisk odling 2016 redovisas i JO 14 SM 1701 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016.

Uppgifter om ekologisk odling och djurhållning redovisas även i JO 01 1701 Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 med data om livsmedel - tabeller.

Uppgifter om den totala slakten, dvs. både ekologisk och konventionell slakt, redovisas i serien JO 48 SM Animalieproduktion, års- och månadsdata.

Delar av statistiken publiceras även i Jordbruksverkets statistikdatabaser (www.jordbruksverket.se under Statistik). Där finns även längre tidsserier tillgängliga.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.