Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 27 SM 1801

Ekologisk animalieproduktion 2017
Organic animal production 2017
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Minskad invägning av ekologiska ägg

Efter en lång rad av år med ökad invägning av ekologiska ägg så minskade
partihandelns invägning med knappt 5 % år 2017 jämfört med 2016 och uppgick till 20 400 ton. Även andelen invägda ekologiska ägg i förhållande till den totala invägningen av ägg minskade något 2017 och uppgick till 17 %. Sett ur ett längre perspektiv har dock invägningen av ekologiska ägg ökat kraftigt. Sedan 2010 har partihandelns invägning ökat med 90 %.

Ökad invägning av ekologisk mjölk

Under 2017 ökade antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Detta avspeglar sig även i invägningen av mjölk som ökade med 45 000 ton eller 12 % under 2017 jämfört med 2016. Invägningen av ekologisk mjölk uppgick till 414 200 ton vilket motsvarar knappt 15 % av den totala mjölkinvägningen i Sverige.

Produktionen av ekologiska mejeriprodukter minskade dock med undantag för en ökning i ostproduktionen

Minskad slakt av får och lamm

Under 2017 ökade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur med 1 % jämfört med 2016 och uppgick till 19 300 ton. Ungefär 15 % av nötkreatursslakten kom från ekologiskt hållna djur. Slakten av får och lamm minskade däremot med knappt 3 % till 1 100 ton år 2017 vilket innebär att 21 % av den totala slakten kom från ekologiskt hållna får och lamm.

Den ekologiska grisproduktionen har ökat kontinuerligt sedan 2012. År 2017 var slakten i stort sett oförändrad jämfört med 2016. Den ekologiska grisproduktionen är liten i förhållande till den totala produktionen. År 2017 var 2 % av produktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder

Under 2016 ökade produktionen av ekologiska slaktkycklingar kraftigt. Produktionsökningen fortsatte 2017 men ökningstakten var betydligt lägre. 2017 ökade produktionen med 9 % i vikt mätt. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är dock liten i omfattning. 2017 var 1 % av slaktkycklingproduktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.