Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2017

JO 27 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning   
Ökad invägning av ekologisk mjölk
Minskad slakt av får och lamm
Minskad ekologisk äggproduktion 2017

Statistikens omfattning                     

Detta Statistiska meddelande belyser omfattningen och utvecklingen av den ekologiska animalieproduktionen 2017.

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk[1] för ekologisk pro-du­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas på mark-n­aden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtas från LRF Mjölk. Uppgifterna om ägg baseras på information från branschorganisationen Svenska Ägg. Det är viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ägg. Partihandelns invägning uppskattas 2017 stå för närmare 86 % av den totala produkt­ionen av ägg. Enligt Svenska Äggs bedömning är andelen densamma även inom den ekologiska äggproduktionen. Kvantiteten invägda ägg underskattas således i denna rapport.

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning mellan register vid Jordbruksverket samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Det är viktigt att påpeka att statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en produ­cent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slutligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Statistiken över slakten finns tillgänglig från 2009 och framåt. Uppgifter för åren före 2009 kan inte tas fram med den metod som används.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Kvalitetsdeklaration”. Där beskrivs även den metod som används för att ta fram statistiken över den ekologiska slakten.

Ökad invägning av ekologisk mjölk

I figur A (tabell 1) redovisas utvecklingen av andelen invägd ekologisk mjölk av total invägd mjölk.

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2017 preliminärt till 414 200 ton, en ökning med 45 000 ton eller 12 % jämfört med 2016. Andelen invägd ekologisk mjölk ökade stadigt fram till 2012. Mellan åren 2013 och 2015 låg andelen på en stabil nivå för att sedan öka igen 2016 och 2017. År 2017 var knappt 15 % av den totala mängden invägd mjölk i Sverige ekologisk.

Figur A. Andel ekologisk invägd mjölk

Anm. Källan är LRF Mjölk och Jordbruksverkets bearbetningar

I figur B (tabell 2) redovisas andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejerier per produktkategori. Det bör påpekas att den invägda ekologiska mjölken som redovisas i Figur A inte nödvändigtvis behöver resultera i produktion av motsvarande mängd ekologiska mejeriprodukter.

För de i figur B redovisade produkterna var andelarna relativt stabila med undantag för ost där andelen ökade, dock från en låg nivå.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori

Anm. Källan är LRF Mjölk och Jordbruksverkets bearbetningar

 

Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk minskade, enligt LRF Mjölks statistik, med 3 % under 2017 jämfört med 2016 och uppgick till 140 000 ton. Det innebär att drygt 18 % av den producerade konsumtionsmjölken var ekologisk.

Produktionen av syrade ekologiska produkter minskade med 5 %. Totalt producerades 26 000 ton syrade ekologiska mjölkprodukter 2017 vilket motsvarar 11 % av den totala produktionen av syrade produkter.

Produktionen av ekologisk grädde och ost stod för betydligt lägre andelar av den totala produktionen, 5 % respektive 2 %. Produktionen av ekologisk grädde minskade med drygt 4 % under 2017 och uppgick till 5 300 ton medan produktionen av ekologisk ost ökade med knappt 36 % och uppgick till närmare 1 700 ton. 

Minskad slakt av får och lamm

I figur C (tabell 3-5) redovisas slakten av ekologiskt hållna djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. Figuren visar att i jämförelse med den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur samt får och lamm som slakten av ekologiskt hållna djur når upp till några väsentliga andelar. Andelarna för gris har legat kring 2 % de senaste tre åren medan slaktkycklingproduktionen, trots en ökning mellan 2016 och 2017, endast når upp till 1 % av den totala produktionen av slaktkyckling.

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

 

Nötkreatur

I figur D (tabell 3) redovisas slakten av ekologiskt hållna nötkreatur. Slakten uppgick till 19 300 ton 2017 vilket motsvarar en ökning med 200 ton eller 1 % jämfört med 2016. Mellan 2009 och 2014 har slakten ökat med 45 %, varefter den i stort sett varit oförändrad.

 

 

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur, ton

Av figur C framgår att de ekologiskt hållna nötkreaturen står för knappt 15 % av den totala slakten av nötkreatur. Andelen skiljer sig dock mellan de olika kategorierna nötkreatur. I figur E (tabell 3) redovisas andelen slaktade ekologiskt hållna nötkreatur för några djurkategorier i förhållande till den totala slakten. Figuren visar att av de slaktade nötkreaturen slaktas en högre andel stutar, kvigor och kor än tjurar inom den ekologiska produktionen. Dessa djurkategorier är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är andelen lägre. Förklaringen är sannolikt att denna kategori av djur är mindre lämpade i betesdrift samtidig som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori

Gris, får och lamm samt slaktkyckling

I figur F (tabell 4-5) redovisas slakten av ekologiskt hållna svin, får och lamm samt slaktkyckling. Slakten av får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. Efter 2014 har dock slakten minskat något. 2017 minskade slakten med knappt 3 % jämfört med 2016.

Slakten av ekologiskt hållna grisar utgjorde 2 % av den totala slakten av grisar 2017. Slakten av ekologiska grisar har ökat sedan 2012. Mellan 2016 och 2017 var dock slakten i stort sett oförändrad.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett mycket litet antal uppfödare och en mycket låg andel av den totala slakten. Under de två senaste åren har dock slakten ökat kraftigt. 2016 ökade slakten, i vikt mätt, med 193 % och 2017 ökade den med ytterligare 9 %. Trots ökningen utgör andelen ekologisk slaktkycklingproduktion endast 1 % av den totala slaktkycklingproduktionen i riket.

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar, ton

Minskad ekologisk äggproduktion 2017

Figur G (tabell 6) visar invägningen av ekologiska ägg i partihandeln i förhållande till den totala invägningen av ägg. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den konventionella äggproduktionen ökade i ännu högre utsträckning.

År 2017 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till 20 400 ton, en minskning med knappt 5 % jämfört med 2016. Andelen ekologiska ägg minskade något och uppgick till drygt 17 %.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln

Anm. Källan är Svenska Ägg och Jordbruksverkets bearbetningar

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91