Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 27 SM 1901

Ekologisk animalieproduktion 2018
Organic animal production 2018
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Ökad invägning av ekologisk mjölk

Under de två senaste åren har invägningen av ekologisk mjölk ökat relativt mycket. År 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 12 % jämfört med 2017 vilket var samma ökningstakt som mellan åren 2016 och 2017. Under 2018 uppgick den totala invägningen av ekologisk mjölk till 465 000 ton, en ökning med 50 800 ton jämfört med 2017. Knappt 17 % av mjölkproduktionen är ekologisk. Ökningen i invägning av ekologisk mjölk resulterade dock inte i motsvarande ökning i produktionen av ekologiska mejeriprodukter.

Stor ökning i slakten av ekologiskt hållna nötkreatur

2018 ökade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur med 13 % eller 2 500 ton jämfört med 2017. Totalt uppgick slakten av ekologiskt hållna nötkreatur till 21 800 ton vilket motsvarar 16 % av den totala slakten av nötkreatur i Sverige.

Under 2018 ökade även slakten av ekologiskt hållna får och lamm samt grisar. Slakten av får och lamm ökade med 7 % och uppgick till knappt 1 200 ton medan slakten av ekologiskt hållna grisar ökade med 15 % och uppgick till drygt 5 500 ton.  Den ekologiska grisproduktionen är dock liten i förhållande till den totala produktionen. År 2018 var 2 % av produktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder. Motsvarande andel för får och lamm var 21 %.

Minskad slaktkycklingproduktion

Produktionen av ekologiskt hållna slaktkycklingar ökade kraftigt 2016. Ökningen fortsatte även under 2017 men inte i samma takt som 2016. Under 2018 minskade dock produktionen. Slakten minskade med 27 % jämfört med 2017 och uppgick till 1 217 ton. Produktionen av ekologiskt hållna slaktkycklingar är av liten omfattning. 2018 var 0,8 % av den totala produktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.