Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2018

JO 27 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning   
Ökad invägning av ekologisk mjölk
Ökad slakt inom flera produktionsgrenar
I stort sett oförändrad ekologisk äggproduktion

Statistikens omfattning                     

Detta Statistiska meddelande belyser omfattningen och utvecklingen av den ekologiska animalieproduktionen 2018.

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk[1] för ekologisk pro-du­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas på mark-n­aden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtas från Jordbruks-verkets månatliga insamling och publicering av statistik över animalieproduktion i serien JO 48 SM. Uppgifterna om ägg baseras på information från branschorganisationen Svenska Ägg. Det är viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ägg. Partihandelns invägning uppskattas 2018 stå för närmare 87 % av den totala produkt­ionen av ägg. Enligt Svenska Äggs bedömning är andelen ungefär densamma även inom den ekologiska äggproduktionen.

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning mellan register vid Jordbruksverket samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Det är viktigt att påpeka att statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en produ­cent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slutligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Statistiken över slakten finns tillgänglig från 2009 och framåt. Uppgifter för åren före 2009 kan inte tas fram med den metod som används.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning”. Där beskrivs även den metod som används för att ta fram statistiken över den ekologiska slakten.

Ökad invägning av ekologisk mjölk

Figur A (tabell 1) visar andelen invägd ekologisk mjölk av den totala mängden mjölk under åren 2000–2018.

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2018 till 465 000 ton, en ökning med 50 800 ton eller 12 % jämfört med 2017. Andelen invägd ekologisk mjölk ökade stadigt fram till 2012. Mellan åren 2013 och 2015 låg andelen på en stabil nivå för att sedan öka igen åren 2016–2018. År 2018 var knappt 17 % av den totala mängden invägd mjölk i Sverige ekologisk.

Figur A. Andel ekologisk invägd mjölk

Anm. Källan är LRF Mjölk och Jordbruksverkets bearbetningar fram till och med 2017, därefter baseras uppgifterna på Jordbruksverkets insamling.

I figur B (tabell 2) visar vi hur stor andel av produktionen olika mjölkprodukter som var ekologisk åren 2009–2018. Det bör påpekas att den invägda ekologiska mjölken som redovisas i Figur A inte alltid används för produktion av motsvarande mängd ekologiska mejeriprodukter.

För de i figur B redovisade produkterna var andelarna relativt stabila 2018 jämfört med 2017.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori

Anm. Källan är LRF Mjölk och Jordbruksverkets bearbetningar fram till och med 2017, därefter baseras uppgifterna på Jordbruksverkets insamling.

 

Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 1 % under 2018 jämfört med 2017 och uppgick till 141 400 ton. Det innebär att knappt 19 % av den producerade konsumtionsmjölken var ekologisk.

Produktionen av syrade ekologiska produkter var i stort sett oförändrad. Totalt producerades 25 900 ton syrade ekologiska mjölkprodukter 2018 vilket mot-svarar drygt 11 % av den totala produktionen av syrade produkter.

Produktionen av ekologisk grädde och ost stod för betydligt lägre andelar av den totala produktionen, 6 % respektive 2 %. Produktionen av ekologisk grädde ökade med 10 % under 2018 och uppgick till 5 900 ton medan produktionen av ekologisk ost minskade något och uppgick till nära 1 600 ton. 

Ökad slakt inom flera produktionsgrenar

I figur C (tabell 3–5) redovisar vi slakten av ekologiskt hållna djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. I förhållande till den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur samt får och lamm som slakten av ekologiskt hållna djur når upp till några väsentliga andelar. Andelen har för gris legat kring 2 % de senaste åren medan den ekologiska slaktkycklingproduktionen ligger kring 1 % av den totala produktionen av slaktkyckling.

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

 

Nötkreatur

I figur D (tabell 3) redovisas slakten av ekologiskt hållna nötkreatur. Den slaktade vikten ekologiskt hållna nötkreatur var 21 800 ton 2018. Mellan 2009 och 2014 ökade slakten med 45 % men förblev sedan relativt stabil under åren 2015–2017. Mellan 2017 och 2018 ökade slakten igen med 2 500 ton eller 13 % jämfört med 2017. Ökningen i slakten 2018 består till drygt 70 % av kor.

 

 

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur, ton

De ekologiskt hållna nötkreaturen står för knappt 16 % av den totala slakten av nötkreatur. Andelen skiljer sig dock mellan de olika kategorierna nötkreatur. I figur E (tabell 3) visar vi hur stor andel av den totala slakten som utgjordes av ekologiskt hållna djur för några av dessa kategorier.

Den ekologiska andelen slaktade djur är högre för stutar, kvigor och kor än tjurar. Stutar, kvigor och kor är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är den ekologiska andelen lägre. Förklaringen är sannolikt att denna kategori av djur är mindre lämpade i betesdrift samtidigt som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori

Gris, får och lamm samt slaktkyckling

I figur F (tabell 4–5) redovisas slakten av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkyckling. Slakten av får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. Åren 2015 till 2017 minskade slakten något för att återigen öka med 7 % 2018 till knappt 1 200 ton.

Slakten av ekologiskt hållna grisar har ökade i stort sett kontinuerligt under perioden 2012 till 2018. Mellan 2017 och 2018 ökade slakten med 15 % eller drygt 700 ton och uppgick 2018 till 5 500 ton. Slakten av ekologiskt hållna grisar utgjorde drygt 2 % av den totala slakten av grisar 2018.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett mycket litet antal uppfödare och en mycket låg andel av den totala slakten. 2016 ökade dock slakten, i vikt mätt, med 193 % och 2017 ökade den med ytterligare 9 % för att sedan minska med 27 % under 2018.

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar, ton

I stort sett oförändrad ekologisk äggproduktion

Figur G (tabell 6) visar invägningen av ekologiska ägg i partihandeln i förhållande till den totala invägningen av ägg. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den konventionella äggproduktionen ökade i ännu högre utsträckning.

2018 uppgick invägningen till 20 500 ton, vilket var något högre än invägningen 2017. Andelen invägda ekologiska ägg minskade dock på grund av att den totala invägningen av ägg i partihandeln ökade. 2018 kom 17 % av den totala invägningen av ägg från ekologiskt hållna värphöns.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln

Anm. Källan är Svenska Ägg och Jordbruksverkets bearbetningar

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91