Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut.

- Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november om statistik över besättningar och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG.

- Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

- Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Före EU-medlemskapet användes denna statistik i Sverige för marknadsbedömningar och var ett viktigt underlagsmaterial vid de prisöverläggningar på jordbruksområdet som förekom fram till slutet av 1980-talet.

Detta omfattar statistiken

Den statistik i detta Statistiska meddelande som ingår i Sveriges officiella statistik utgörs av följande tre delar:

·         Köttproduktion (djurslakt).

·         Mjölkinvägning och mejeriproduktion.

·         Invägning av ägg.

 

Populationerna utgörs av:

·         Samtliga slakterier i landet för slakt av nötboskap, svin, får och getter samt kycklingar.

·         Samtliga mejerier (för komjölk) i landet.

·         Samtliga partihandelsföretag med invägning av ägg.

 

Redovisade variabler är följande

·         Antal slaktdjursbesiktningar d.v.s. antal hela och till hela omräknade halva kroppar.

·         Besiktigade slaktdjur omräknat till kvantitet kött (vara med ben) i ton.

·         Kvantitet invägd mjölk samt producerade kvantiteter mjölkprodukter.

·         Fett- och proteinhalt i invägd mjölk.

·         Kvantiteter invägda ägg.

Så görs statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, svin, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten per kvartal av fjäderfä insamlas från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på månadsvis insamlade uppgifter från landets mejerier.

Statistiken avseende invägda kvantiteter ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamling från ett urval av dessa företag.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i denna statistik torde vara god, eftersom uppgiftsplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. Vidare saknas uppgifter från företag vilka sammanlagt svarar för endast ett fåtal procent av invägningen av ägg.

Bra att veta

Jämförbarheten över tiden är mycket god för de flesta uppgifter i denna statistik. Beträffande invägningen av ägg utökades i januari 2001 antalet uppgiftslämnande företag, vilket orsakade en höjning av de redovisade siffrorna med 6‑7 %.

Annan statistik

Längre serier publiceras som en Excel-fil och kan hämtas på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.