Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

 

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

-  Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG.

-  Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

-  Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Detta omfattar statistiken

Statistiken i detta Statistiska meddelande ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

·        Köttproduktion (djurslakt).

·        Mjölkinvägning och mejeriproduktion.

·        Invägning av ägg.

 

Populationerna utgörs av:

·        Samtliga slakterier för slakt av nötboskap, svin, får, getter eller kycklingar.

·        Samtliga mejerier för komjölk.

·        Samtliga partihandelsföretag med invägning av ägg.

Redovisade variabler är följande:

·        Antal slaktdjursbesiktningar d.v.s. antal hela och till hela omräknade halva kroppar.

·        Besiktigade slaktdjur omräknat till kvantitet kött (vara med ben) i ton.

·        Kvantitet invägd mjölk samt producerade kvantiteter mjölkprodukter.

·        Fett- och proteinhalt i invägd mjölk.

·        Kvantitet invägda ägg.

 

Så görs statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, svin, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä insamlas kvartalsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på  månadsvis insamlade uppgifter från landets mejerier.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från ett urval av dessa företag.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom uppgiftsplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas endast uppgifter från företag som sammanlagt svarar för ett fåtal procent.

Bra att veta

Jämförbarheten över tid är mycket god för de flesta uppgifter i denna statistik. Antalet uppgiftslämnande partihandelsföretag med invägning av ägg utökades i januari 2001, vilket medförde att invägd kvantitet ägg ökade med 6-7 %.

Annan statistik

Längre serier publiceras som en Excel-fil och kan hämtas på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.