Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2013

JO 48 SM 1413

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Invägningen av ekologisk mjölk ökade svagt 2013
Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur, får och svin ökar
Ökad invägning av ekologiska ägg

Statistikens omfattning

Detta Statistiska meddelande belyser omfattningen och utvecklingen av den ekologiska animalieproduktionen.

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk[1] för ekologisk prod­u­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas på markn­aden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtas från LRF Mjölk. Uppgifterna om ägg baseras på information från branschorganisationen Svenska Ägg. När det gäller ekologisk äggproduktion så är det viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ekologiska ägg.
Partihandelns invägning uppskattas 2013 stå för cirka 80 % av den totala produkt­ionen av ekologiska ägg.

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning mellan register vid Jordbruksverket samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Det är viktigt att påpeka att statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en produ­cent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slutligen går till slakt som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarar information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Statistiken över slakten redovisas från 2009 och framåt. Uppgifter för åren före 2009 kan inte tas fram med den metod som används för att uppskatta slakten.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”. Där beskrivs även den metod som används för att ta fram statistiken över den ekologiska slakten.

 

Invägningen av ekologisk mjölk ökade svagt 2013

I figur A redovisas utvecklingen av andelen invägd ekologisk mjölk av total invägd mjölk. År 2013 uppgick invägningen av ekologisk mjölk till 366 300 ton. Mellan år 2012 och 2013 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 0,6 %, vilket var den lägsta ökningstakten sedan 2005. Trenden med en ökande andel ekologisk mjölk bröts därmed och andelen invägd ekologisk mjölk låg 2013 på samma nivå som 2012.

Figur A. Andel ekologisk invägd mjölk

I figur B redovisas andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejerier per produktkategori. Det bör påpekas att den invägda mjölken som redovisas i Figur A, beroende på marknadssituationen, inte nödvändigtvis behöver resultera i produktion av motsvarande mängd ekologiska mjölkprodukter.

För de redovisade produkterna har både produktionen av ekologiska mjölk­produ­k­ter och andelen ekologisk produktion haft en minskande trend.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori.

 

Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur, får och svin ökar

I figur C redovisas andelen slakt, i vikt, av ekologiskt uppfödda djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. Figuren visar att i jämförelse med den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur och får och lamm som slakten av ekologiskt uppfödda djur når upp till större andelar. Andelen svin och slaktkyckling är låg.

Figur C. Andel slakt av ekologiskt uppfödda djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

 

I figur D redovisas slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur. Slakten uppgick till 18 400 ton 2013 vilket motsvarar en ökning med 1 800 ton eller 11 % jämfört med 2012. Sedan 2009 har slakten ökat med 40 %.

 

Figur D. Slakt av ekologiskt uppfödda nötkreatur, ton

Av figur C framgår att de ekologiskt uppfödda nötkreaturen står för 15 % av den totala slakten av nötkreatur. Andelen skiljer sig dock  mellan de olika kategorierna nötkreatur. I figur E redovisas andelen slaktade ekologiskt uppfödda nötkreatur för de viktigaste djurkategorierna, i förhållande till den totala slakten av nötkreatur. Figuren visar att inom den ekologiska produktionen slaktas en hög andel stutar, kvigor och kor. Dessa djurkategorier är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är andelen lägre. Förklaringen är sannolikt att dessa djurslag är mindre lämpade i betesdrift samtidig som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

 

Figur E. Andel slaktade ekologiskt uppfödda nötkreatur av total slakt per kategori

I figur F redovisas slakten av svin, får och lamm samt slaktkyckling. Slakten av får och lamm har ökat kontinuerligt mellan 2009 och 2013 och uppgick 2013 till knappt 1 100 ton. Mellan 2012 och 2013 ökade slakten med 6 %.

Slakten av ekologiskt uppfödda svin utgjorde endast 1,7 % av den totala slakten av svin 2013. Sedan 2009 har slakten legat mellan cirka 3 500 och 3 900 ton. År 2013 ökade slakten med 10 % jämfört med 2012.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett mycket litet antal uppfödare och en mycket låg andel av den totala slakten. Slakten har sedan 2009 legat mellan 300 och 400 ton per år.

Figur F. Slakt av ekologiskt uppfödda svin, får och lamm samt slaktkycklingar, ton

Ökad invägning av ekologiska ägg

I figur G redovisas andelen invägda ekologiska ägg i partihandeln. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den total invägningen ökade mer.

 

År 2013 uppgick invägningen av ekologiska ägg till knappt 13 300 ton, vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med 2012.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln

 

 

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 27 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91