Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1701

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2016:11
Animal products - Annual and monthly statistics – 2016:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slaktvikten hos svin har stigit jämfört med förra året

Kvantiteten invägd mjölk i november 2016 var 219 700 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till november 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i november 70 700 ton, ungefär samma som i november 2015. Hittills i år är skillnaderna små när produktionen av mjölkprodukter jämförs med förra året. Undantaget var fram t o m oktober smörproduktionen, men i november var den 31 % lägre än i samma månad 2015 varför årsproduktionen nu är väldigt lika den vid samma tidpunkt förra året. Se Tabell 2 för mer detaljer.

Totalt slaktades drygt 38 500 vuxna nötkreatur och 1 700 kalvar i november 2016. Liksom tidigare månader i år är slakten av kalvar lägre än föregående år. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 12 700 ton, den visas i Figur B. I november 2016 slaktades det drygt 218 800 svin med en totalvikt på drygt 20 300 ton. Antalet djur är i stort sett oförändrat jämfört med november 2015, men totalvikten cirka 3 % högre, djuren är alltså tyngre vid slakt år 2016. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i november 2016 var drygt 600 ton. Det är marginellt mer än i november 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Det slaktades drygt 13 400 ton fjäderfä i november 2016. Jämfört med november 2015 var slakten av kyckling och framför allt kalkoner större, medan slakten av höns var mindre. Kyckling svarar för knappt 95 % av vikten och 97 % av antalet  slaktade fjäderfä. Figur E visar månadsvis hur slakten av
fjäderfä utvecklats sedan 2015.

Den senaste ägginvägningsstatistiken är för september månad, men så fort den uppdateras kommer den att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)