Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1706

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2017:04
Animal products – Annual and monthly statistics 2017:04
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Trendbrott I slakten av nöt, svin och fjäderfä i April 2017

Kvantiteten invägd mjölk i april 2017 var 242 800 ton, vilket är knappt 3 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Produktionen av konsumtionsmjölk var i april 67 000 ton. Produktionen av grädde var 9 000 ton, av ost 7 700 ton och av smör 1 400 ton.

I april 2017 slaktades knappt 28 700 nötkreatur, varav drygt 1 000 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var knappt 9 300 ton, vilket är 10 % mindre än i april 2016 och 13 % mindre än i april 2015. I mars var slakten tvärt om större detta år än i samma månad de två föregående åren, månadsvariationerna tycks hittills kraftigare i år än tidigare. Detta syns i Figur B som visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014. Slakten i april var mindre för alla kategorier av nöt än i motsvarande månad 2016.

Även slakten av svin minskade i april 2017, jämfört med tidigare år. Drygt 190 600 svin slaktades och deras sammanlagda slaktvikt var knappt 18 000 ton. Marginellt fler galtar slaktades jämfört med i april 2016, 130 jämfört med 110 djur, men i övrigt har minskningen skett i alla kategorier av svin. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Som synes tycks månadsvariationerna även här än så länge vara kraftigare år 2017 än tidigare år.

Slakten av får och lamm var däremot högre i april 2017 än i april de två föregående åren. 15 400 djur slaktades i april 2017, 49 respektive 28 % mer än i april 2016 och 2015. Som framgår av Figur D, som visar utvecklingen i slakt av får och lamm sedan januari 2014, var den dock något större i april år 2014.

Mängden slaktade fjäderfä var i april 2017 drygt 12 300 ton, nästan 7 % mindre än i samma månad 2016. Slakten av höns var 18 % högre och slakten av kalkon 7 % högre, men nästan 95 % av den slaktade mängden fjäderfä utgörs av kyckling och kycklingslakten var 9 % lägre än i april 2016. Jämfört med fjäderfäslakten i mars var den nästan 19 % lägre. Detta är ett tydligt trendbrott, då slakten av fjäderfä länge varit högre jämfört med samma månad tidigare år, den har länge stigit. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag under årets första fyra månader finns nu tillgängliga. I april 2017 var invägningen 9 000 ton. Det är en minskning om 13 % jämfört med i april 2016, men drygt 5 % mer än i samma månad 2015. Data för de tre första månaderna 2017 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

 

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

 

 

Figur E. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

  

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)